O Materskej škole


Profil Materskej školy

Materská škola je v typizovanej budove a je 7– triedna, poskytuje celodennú a poldennú výchovu a vzdelávanie deťom vo veku od 3 do 6 rokov, deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Prízemie budovy tvorí vstupná hala, 3 triedy s príslušnými priestormi, šatne pre pedagogických zamestnancov a jedáleň. Na poschodí sú umiestnené 4 triedy s príslušenstvom, šatňa pre prevádzkových zamestnancov. Školská kuchyňa, kancelária a telocvičňa sú prepojené s prevádzkovou časťou budovy. K materskej škole prislúcha areál so zeleňou, dopravné ihrisko, dve pieskoviská, lavičky, záhradné náradie využívané na plnohodnotný pobyt detí vonku, rekreačnú činnosť, dopravnú výchovu a pohybové aktivity detí. Triedy v materskej škole sú štrukturované do centier aktivít, z ktorých sa každé venuje určitej oblasti rozvoja dieťaťa.

Naša Materská škola má vypracovaný vlastný Školský vzdelávací program pod názvom ,,Kultúra nás spája“, jeho charakteristiku nájdete v samostatnej kapitole tu, na webovej stránke MŠ.

 Výňatok zo Školského poriadku Materskej školy vo Veľkom Záluží  účinný od 1.9.2019

  Školský poriadok materskej školy je vypracovaný v zmysle zákona NR SR č.245/2008 Z. z. a č.209/2019 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov vyhlášky MŠ SR č. 306/ 2008 Z. z . o materskej škole, v znení vyhlášky č. 308 / 2009 Z .z., Pracovného poriadku pre pedagogických a ostatných zamestnancov materskej školy vo Veľkom Záluží s prihliadnutím na špecifické podmienky uvedenej materskej školy.

 Školský poriadok je dokumentácia, ktorá upravuje najmä podrobnosti o výkone práv a povinností detí a ich zákonných zástupcov, pravidlá vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými zamestnancami, určuje prevádzkový a vnútorný režim v materskej škole, charakterizuje podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a podmienky zaobchádzania s majetkom školy. Školský poriadok slúži na ochranu materskej školy pred prípadnými problémami, ktoré by mohli vzniknúť z nedodržania, resp. nerešpektovania podmienok organizácie.

Za nedodržiavanie môžu byť určené sankcie, ktoré sú uvedené v jednotlivých kapitolách.

Ako jediná dokumentácia určuje podrobnosti organizácie materskej školy záväzné pre všetky osoby, ktoré v materskej škole vyskytujú.

3.2 Podmienky prijatia a zápis do materskej školy

       Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti v súlade s § 59 zákona č.245/2008 Z.z., č.209/2019 a v súlade s § 3 Vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č.308/2009 Z.z.

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma :

 • Spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku
 • Dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku
 • Dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky
 • Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa :

 • Ktoré dovŕšilo piaty rok veku
 • Dieťa s odloženou PŠD

Pri zvýšenom záujme o umiestnenie detí v našej MŠ sa ostatné kritériá pre prijatie dieťaťa každoročne prerokúvajú na Pedagogickej rade a sú zverejnené spolu s informáciami o zápise detí

v aktuálnom školskom roku.

Deti sa do materskej školy prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu v  mesiaci máj, alebo v priebehu školského roka, pokiaľ je voľná kapacita školy.

Riaditeľ zverejní, po dohode so zriaďovateľom, v budove materskej školy a inom verejne prístupnom mieste spravidla od 15. februára oznámenie o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie na nasledujúci školský rok s tým, že termín predkladania žiadostí zákonných zástupcov je od 30. apríla do 31. mája.

Zákonní zástupcovia, spolu s písomnou žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy, predkladajú aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorá obsahuje aj údaje o povinnom očkovaní. Žiadosť podaná bez tohto  potvrdenia nie je kompletná a nebude akceptovaná.

Rozhodnutie o odložení povinnej školskej dochádzky predloží zákonný zástupca riaditeľovi materskej školy spravidla do konca príslušného školského roka.

Prijatiu zdravého alebo zdravotne znevýhodneného dieťaťa do MŠ môže predchádzať adaptačný alebo diagnostický pobyt dieťaťa, ktorý nemôže byť dlhší, ako tri mesiace. O forme pobytu sa rozhodne s prihliadnutím na individuálne osobitosti dieťaťa. V prípade zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa a v záujme jeho zdravého vývinu môže riaditeľ materskej školy, po prerokovaní so zákonnými zástupcami, alebo na základe ich písomnej žiadosti rozhodnúť o prerušení dochádzky na dohodnutý čas, alebo o  ukončení dochádzky do materskej školy.

V prípade, že rodič zámerne neuvedie v žiadosti a lekár v doklade o zdravotnom stave dieťaťa, prípadné ochorenie dieťaťa, považuje sa to za závažné porušenie školského poriadku a môže viesť k vydaniu rozhodnutia o prerušení dochádzky dieťaťa na dobu, pokiaľ zákonný zástupca nepredloží všetky potrebné lekárske vyjadrenia a iné doklady, z ktorých je možné získať dostatok informácií  a rozhodnúť o ďalšom postupe.

Zákonný zástupca je povinný informovať materskú školu o zmenách v zdravotnom stave dieťaťa, alebo o iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania dieťaťa / § 144 ods. 7 písm. d) zákona č.245/2008 z.Z. a č.209/2019 Z.z. /.

Ak tak neurobia, riaditeľ ich bude písomne informovať o tom, že po zistení okolností, ktoré negatívne ovplyvňujú výchovu a vzdelávanie konkrétneho dieťaťa alebo ostatných detí zúčastňujúcich sa na uvedenom procese, pristúpi k tomu, že určí diagnostický pobyt dieťaťa, počas ktorého sa overí, či dôjde k zmene formy výchovy a vzdelávania / §108 zákona č.245/2008 Z.z. a č.209/2019 Z.z./, prípadne, že po predchádzajúcom opakovanom písomnom upozornení zákonného zástupcu pristúpi k vydaniu rozhodnutia o prerušení, alebo ukončení predprimárneho vzdelávania z dôvodu, že MŠ nie je schopná, vzhľadom na svoje podmienky / priestorové, personálne, materiálno-technické / poskytnúť dieťaťu výchovu a vzdelávanie primeranú druhu a stupňu jeho zdravotného znevýhodnenia.

Deti do jednotlivých tried zaraďuje  na začiatku školského roka riaditeľka, spravidla podľa veku, tiež na základe osobitosti a vyspelosti dieťaťa a podľa kapacity jednotlivých tried.

V odôvodnenom prípade riaditeľ školy rozhoduje o navýšení počtu v jednotlivých triedach maximálne o tri deti.

Pokiaľ dieťa svojim správaním sústavne narúša výchovno-vzdelávací proces a rodič dieťaťa po odporúčaní riaditeľkou materskej školy nenavštívil pedagogicko- psychologickú poradňu a nemá záujem problémové správanie dieťaťa v spolupráci s odborníkmi riešiť, môže mu byť ukončená dochádzka do materskej školy.

3.3 Dochádzka detí do materskej školy

Rodič privádza dieťa do MŠ  spravidla od 6.00 hod. do 8.00 hod. a prevezme ho po 15,00 hod. do 16,30 hod. Neskorší príchod si dohodne vopred s triednou učiteľkou tak, aby nenarušil činnosť ostatných detí. Po 8,00 hod. bude budova MŠ uzatvorená a zamestnanci majú zakázané budovu otvárať. Rodičia sú povinní toto rozhodnutie rešpektovať. V prípade dochádzky v priebehu dňa dohodne zákonný zástupca čas jeho príchodu a spôsob stravovania tak, aby nenarušil priebeh ( napr. neobmedzil pobyt vonku a pod. )

Opakované neskoré  prevzatie dieťaťa a tiež oneskorené  príchody budú zaznamenané do určeného zošita. Ak sa uvedené zopakuje trikrát, zákonný zástupca bude písomne upozornený na porušovanie Školského poriadku školy, ak aj po písomnom upozornení nepríde k náprave, bude ukončená dochádzka dieťaťa do materskej školy.

Prevzatie dieťaťa môže pedagogický zamestnanec odmietnuť ak po vykonaní ranného filtra zistil, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do materskej školy.

 Neprítomnosť dieťaťa a odhlásenie zo stravy

 • oznámi rodič po víkende a prvý deň v týždni do 7,30 hod., ostatné dni  deň vopred do 11. 00 hod.

Odhlasuje sa:

 • Telefonicky na čísle 037/6592778
 • Zapísaním do zošita vo vstupnej hale MŠ
 • Emailom vedúcej školskej jedálne – sj@velkezaluzie.eu

V prípade, že rodič nemôže, alebo nestihne včas dieťa odhlásiť, príde si obed vyzdvihnúť do vlastných prinesených nádob čase od 11.30 hod. do 13.00 hod. v jedálni MŠ

Za včas neodhlásenú, alebo nevyzdvihnutú stravu sa finančná náhrada neposkytuje.

Zákonní zástupcovia sú zodpovední za to, že odovzdajú dieťa do MŠ zdravé.

Do materskej školy neprijímame deti : so zvýšenou teplotou, užívajúce antibiotiká,

 s vírusovými a infekčnými ochoreniami, s hnačkami, so zvracaním, silným kašľom a hlienom. Zákonní zástupcovia sú povinní oznámiť výskyt infekčného ochorenia v mieste bydliska dieťaťa, aby sa v priestoroch školy mohli včas urobiť potrebné opatrenia.

Zákonný zástupca tiež predkladá potvrdenie od lekára o potvrdenej alergii dieťaťa.

Podľa § 29 ods. 7 zákona č. 596/ 2003 o štátnej správe a školskej samospráve v platnom znení, zmeny v osobných údajoch detí a v osobných údajoch identifikujúcich zákonných zástupcov detí ( zmena stavu, adresy, zamestnania, telefónne čísla, zdravotnú poisťovňu atď.) oznámi zákonný zástupca riaditeľke, alebo triednej učiteľke. Materská škola spracúva osobné

údaje zamestnancov, detí a ich zákonných zástupcov v súlade s GDPR a so zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Najneskôr do 5 – tich pracovných dní od začiatku neprítomnosti dieťaťa oznámi zákonný zástupca dôvod a predpokladaný čas jeho neprítomnosti. Ak je neprítomnosť dlhšia ako 30  po sebe nasledujúcich dní, oznámi riaditeľke dôvod neprítomnosti písomne, pričom dĺžku choroby vyznačí lekár. Pri opätovnom nástupe dieťaťa do materskej školy predloží písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti  prostredia.

Ak zákonný zástupca ani do 14 dní neoznámi riaditeľovi dôvod neprítomnosti dieťaťa, alebo závažným spôsobom poruší školský poriadok, riaditeľ materskej školy po predchádzajúcom upozornení zákonného zástupcu môže rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do materskej školy.

 3.4 Úhrada poplatkov za dochádzku do materskej školy

 Podľa  § 28 ods. 5 zákona NR SR č. 245 / 2008 Z .z. a č.209/2019 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj v zmysle § 35 zákona NR SR č.596 / 2003     Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov určil zriaďovateľ,  Obec Veľké Zálužie, dodatkom č.1 k Všeobecným záväzným nariadením č.5/2017  príspevok rodičov  na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy na výšku 15,00 € mesačne na dieťa k platbe do 10. dňa v kalendárnom mesiaci / zákonný zástupca je povinný prispieť sumou 15% sumy životného minima na  jedno  nezaopatrené dieťa/.

Od povinného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole je oslobodený zákonný zástupca, ak:

 • má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky
 • predložil riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi (toto potvrdenie obnovuje polročne – január, júl príslušného roka,  prípadne pri zmene )
 • je umiestnené v materskej škole na základe rozhodnutia súdu
 • na základe rozhodnutia riaditeľky školy má dieťa prerušenú dochádzku do materskej školy
 • na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z preukázateľného dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov nenavštevovalo zariadenie na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu
 • dieťa nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin, alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi, v týchto prípadoch zákonný zástupca uhrádza pomernú časť určeného príspevku
 • ak sú splnené podmienky podľa § 28 ods. 7 písm. a), b), c) a ods. 8 písm. a), b), citovaného zákona zriaďovateľ vráti alebo započíta na úhradu ďalší mesiac už zaplatený príspevok

Príspevok za MŠ sa uhrádza prevodom na účet obce od 1. do 10. dňa v mesiaci. Každý rodič dostane vzorový spôsob prevodu na účet. V prípade, že rodič nedisponuje osobným účtom príspevok uhradí šekovou poukážkou.

 • príspevok je nutné uhradiť do 10. dňa kalendárneho mesiaca za príslušný  mesiac, v prípade, ak dieťa v rozhodujúci mesiac navštívi materskú školu aj iba jeden deň
 • zákon neumožňuje vracať alikvotnú časť príspevku zákonnému zástupcovi v prípade neprítomnosti v materskej škole. Výnimku tvoria prípady, ak dieťa nenavštevovalo materskú školu celý kalendárny mesiac
 • ak sa dieťa odhlási vopred na celý kalendárny mesiac z materskej školy, príspevok neplatí
 • ak zákonný zástupca zaplatil príspevok za kalendárny mesiac vopred a dieťa nenavštívilo MŠ zo zdravotných dôvodov, rodič predloží doklad ošetrujúceho lekára s vyznačením začiatku a ukončenia choroby, tento príspevok prechádza na úhradu nasledujúceho mesiaca
 • ak je prerušená prevádzka materskej školy na celý mesiac (spravidla v čase letných prázdnin) zákonný zástupca príspevok neuhrádza. Ak je prerušená prevádzka menej ako 1 mesiac ( spravidla v čase vianočných sviatkov ) z dôvodu prekážky na strane zriaďovateľa (t.j. ak neposkytne náhradnú MŠ), zákonný zástupca platí alikvotnú čiastku, ktorú vypočítame tak, že 15,00 € vydelíme počtom pracovných dní v danom mesiaci a výsledok vynásobíme počtom dní v danom mesiaci, kedy bola MŠ v prevádzke. Výsledná suma sa zaokrúhli na desiatky eurocentov.
 • vo výnimočných prípadoch je možné požiadať riaditeľa MŠ o vrátenie príspevku, napr. ak za dieťa príspevok uhradili a dieťa MŠ nenavštevuje niekoľko po sebe nasledujúcich mesiacov
 • ak je rodičovi známe, že dieťa nenavštívi v decembri materskú školu ani jeden deň, poplatok za tento mesiac uhradil, môže požiadať riaditeľa MŠ o vrátenie príspevku do 10. decembra, nie neskôr, z dôvodov ukončenia kalendárneho roka
 • v prípade, že zákonný zástupca tento poplatok neuhradil v stanovenom termíne, riaditeľ MŠ preukázateľnou formou upozorní rodičov                       na porušovanie školského poriadku. Pokiaľ sa porušenie opakuje, je možné po opakovanom preukázateľnom porušení pristúpiť k sankciám, a to až k vydaniu rozhodnutia o ukončení dochádzky dieťaťa do materskej školy.

3.5  Úhrada za stravovanie

Ak sa dieťa v materskej škole stravuje, rodič uhrádza príspevok na čiastočnú úhradu nákladov podľa § 10 zákona NR SR č. 245/ 2008 Z. z. a č.209/2019 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a v zmysle VZN č.3/2019 vydaného obcou Veľké Zálužie a Obecným zastupiteľstvom vo Veľkom Záluží. V uvedenom sa určila výška mesačného príspevku na stravu za dieťa nasledovne:

 • stravná jednotka na jeden deň je : 1,45 €
 • desiata:      0,36 €
 • obed:          0,85 €
 • olovrant:    0,24 €
 • réžia :         0,20 €      

Stravné sa uhrádza 1 mesiac vopred (do 15. dňa v mesiaci ) poštovým poukazom  alebo prostredníctvom prevodu na účet ŠJ pri MŠ. Každý rodič, ktorého dieťa sa stravuje, vyplní a podpíše prihlášku na stravovanie.

Ak dieťa nebude odoberať stravu po celý deň, osobne dohodne spôsob stravovania s vedúcou ŠJ.

Z epidemiologických dôvodov si dieťa nenosí do MŠ vlastnú stravu. Zo závažných zdravotných dôvodov je osobitné stravovanie možné len na základe písomného potvrdenia od

lekára a po dohode s vedúcou ŠJ. Podrobné informácie o platbe za stravu a stravovaní poskytuje vedúca ŠJ.

V prípade, že zákonný zástupca poplatok za stravovanie neuhradí, po predchádzajúcej písomnej výzve zákonného zástupcu k úhrade poplatku za stravovanie dieťaťu strava nebude poskytnutá, resp. dieťa nebude prijaté do MŠ, až kým stravný poplatok neuhradia.

Cez jedáleň je zakázané prechádzať zákonným zástupcom detí a cudzím osobám .

 4.2 Prevádzka tried, schádzanie a rozchádzanie detí:

V  čase od 6,00 hod. – 7,00 hod. sa deti schádzajú v zbernej triede č.1 – na prízemí vpravo.

O 7,00 hod. sa deti  rozídu do svojich tried. Prevádzka sa končí v každej triede o 16,00 hod. O 16,00 hod. odovzdajú učiteľky zostávajúce deti do zbernej triedy kde je prevádzka do 16,30 hod. Pedagogický dozor sa pri nich strieda ráno i poobede.

O 16,30 hod. sa materská škola zatvára.

 4.3  Preberanie detí

Dieťa od rodičov preberá službukonajúca učiteľka, ktorá zaň zodpovedá od jeho prevzatia až do odovzdania zákonnému zástupcovi, alebo splnomocnenej osobe, alebo učiteľke, ktorá ju v práci strieda. Prevzatie dieťaťa zo zariadenia dohodne zákonný zástupca s triednou učiteľkou, písomne môže splnomocniť aj inú osobu, prípadne staršieho súrodenca dieťaťa, ktorý nesmie byť mladší ako 10 rokov. Vzor tlačiva  na splnomocnenie si vyžiada zákonný zástupca u triednej učiteľky. Dieťa do zariadenia nesmie prichádzať ani odchádzať samo.

V prípade, že dieťa je súdom zverené do osobnej starostlivosti jednému zo zákonných zástupcov, je tento povinný doložiť kópiu súdneho rozhodnutia triednym učiteľkám za účelom korektného prevzatia dieťaťa z MŠ.

Denný poriadok školy

 6.00 – 8.45 – otvorenie prevádzky MŠ, hry a činnosti podľa výberu detí, zdravotné,  pohybové a relaxačné cvičenia, individuálne, skupinové a spoločné hry, edukačné aktivity

8.15 – 9.00 – činnosti zabezpečujúce životosprávu – hygiena a desiata

9.15– 12.45 – výchovno-vzdelávacie aktivity, zdravotné, pohybové a relaxačné cvičenia, príprava na pobyt vonku, pobyt vonku, (vychádzka, hry na školskom dvore, sezónne činnosti, voľné hry detí)

11.15 – 12.45 – činnosti zabezpečujúce životosprávu – hygiena a obed, príprava na odpočinok

11.45- 14.15- odpočinok a spánok

14.15 – 15.00 – hygiena, činnosti zabezpečujúce životosprávu

15.00 – 16.30 – hry a činnosti podľa výberu detí, vzdelávacie aktivity, záujmové krúžky, pobyt detí vonku

16.30 – ukončenie prevádzky MŠ

 Tento univerzálny denný poriadok  je pružný, umožňuje reagovať na potreby a záujmy detí.

4.13  Pitný režim

 Každá trieda má na dodržiavanie pitného režimu určené poháre na podnose s nádobou na vodu umiestnené tak, aby sa dieťa mohlo kedykoľvek v priebehu dňa napiť. Každé dieťa má vlastný pohár opatrený identifikačnou značkou – obrázkom.  Za čistenie pohárov a pitný režim v triede zodpovedajú kuchárky, ktoré denne poháre umývajú.  Upratovačka príslušnej triedy ich 1x do týždňa umyje dezinfekčným roztokom a čistiacim prostriedkom.

 4.17  Úsporný režim chodu materskej školy

Z dôvodu efektívneho chodu prevádzky školy v prípade nízkej dochádzky detí do materskej školy z dôvodu zvýšenej chorobnosti detí, hlavne v zimných mesiacoch, riaditeľka môže rozhodnúť o spájaní tried, pričom sú dodržané bezpečnostné a hygienické zásady prevádzky /počet detí v v zmiešanej skupine, vlastná posteľná bielizeň dieťaťa a iné/. Nadbytok zamestnancov v takomto prípade rieši riaditeľka čerpaním náhradného voľna a dovoleniek.

 5.3. Opatrenia v prípade pedikulózy

Pedikulóza sa vyskytuje u všetkých vekových skupín, najmä u detí. Pôvodca pedikulózy je voš detská, ktorá parazituje iba na človeku. Šíri sa hlavne pri priamom styku, ale aj prostredníctvom predmetov.  Na diagnostiku slúži dôkladná prehliadka vlasov, pri ktorej hľadáme hnidy a vši, hlavne za ušami a na zátylku.

Hlásenie ochorenia : rodič, ktorý zistí zavšivavenie dieťaťa, ohlási túto skutočnosť učiteľke a riaditeľke materskej školy. Hromadný výskyt hlási riaditeľka na odbor epidemiológie RÚVZ.

K udržaniu priaznivej epidemiologickej situácie vo výskyte je potrebné realizovať

nasledovné preventívne a represívne opatrenia:

 • zvyšovať úroveň osobnej hygieny
 • vykonávať pravidelné prehliadky vlasov
 • realizovať zdravotnú výchovu detí s objasnením základných údajov o ochorení
 • v prípade konkrétneho zistenia zavšivavenia dieťaťa v kolektíve okamžite poslať dieťa domov
 • poslať rodiča s dieťaťom na odborné lekárske vyšetrenie
 • vylúčiť dieťa z kolektívu až do ukončenia vhodnej a účinnej liečby
 • prijatie dieťaťa späť do kolektívu len po predložení potvrdenia od praktického lekára
 • upozorniť ostatných zákonných zástupcov na vykonanie preventívnych opatrení
 • upratovačky vykonajú dezinfekciu prostredia a zabezpečia výmenu posteľnej bielizne

8. Práva a povinnosti detí a zákonných zástupcov

8.1 Práva dieťaťa

V zmysle zákona NR SR č. 245/2008 a č.209/2019 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa stanovili práva a povinnosti detí a zákonných zástupcov

Dieťa má právo na:

 • rovnoprávne sa vzdelávať v štátnom a materinskom jazyku
 • bezplatné vzdelanie rok  pred začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky
 • individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti, možnosti, nadanie a zdravotný stav
 • úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti
 • poskytovanie výchovy a vzdelávanie primerané jeho veku, schopnostiam, záujmom a zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny
 • na úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu

 8.2  Povinnosti dieťaťa

 Dieťa je povinné:

 • neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania
 • chrániť pred poškodením majetok školy
 • konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní

8.3   Zákonný zástupca má právo:

 • žiadať aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole poskytovali deťom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania
 • oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacími výsledkami svojho dieťaťa
 • poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní
 • zúčastňovať sa  výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy /diagnostický a adaptačný pobyt dieťaťa/
 • vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy prostredníctvom Rady školy

 8.4 Zákonný zástupca je povinný:

 • vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu, výchovu a vzdelávanie
 • dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom
 • dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho výchovno-vzdelávacie potreby
 • informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, o jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv           na priebeh výchovy a vzdelávania
 • ak sa dieťa nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní, jeho zákonný zástupca je povinný oznámiť škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti sa uznáva najmä choroba, prípadne lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky, mimoriadne udalosti v rodine
 • vo výnimočných odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie, alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti
 • rodič je povinný po prevzatí dieťaťa z MŠ opustiť budovu MŠ a nezdržiavať sa v areály MŠ, nakoľko ohrozuje prehľadnosť a bezpečnosť ostatných detí, prípadne môže vyrušovať deti pri odpočinku a spánku
 •  poskytnúť a aktualizovať pri prípadnej zmene kontaktné telefónne číslo triednym učiteľkám pre prípad náhleho ochorenia dieťaťa

Ustanovené práva sa zaručujú rovnako každému dieťaťu v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania vo výchove a vzdelávaní. Práva a povinnosti musia byť v súlade s dobrými mravmi. Nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého. Nikto nesmie byť postihovaný v súvislosti s výkonom svojich práv za to, že podá sťažnosť, žalobu, alebo návrh na začatie trestného stíhania. V prípade domnienky, že práva, alebo právom chránené záujmy

boli dotknuté v dôsledku nedodržania zásady rovnakého zaobchádzania môže sa domáhať právnej ochrany na súde.

Materská škola nesmie postihovať, alebo znevýhodňovať nikoho preto, že uplatňuje svoje práva.

10.Vybavovanie sťažností

Sťažnosť je v zmysle zákona NRSR  č.9/2009 Z. z. o sťažnostiach je podanie fyzickej, alebo právnickej osoby, ktorým sa domáha ochrany svojich práv, poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov.

Interná smernica č. 04/2019 o podávaní, preverovaní a evidovaní oznámení súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti upravuje ďalšie podrobnosti evidencie uvedených oznámení.

Podávanie sťažností:

 • písomne, ústne do záznamu, elektronickou poštou
 •  musí obsahovať: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, pri právnickej osobe aj názov, sídlo a meno konateľa
 • sťažnosť musí byť čitateľná, zrozumiteľná
 • riaditeľka vyhotoví o sťažnosti záznam
 • riaditeľka nie je povinná vyhotoviť záznam ak s ňou sťažovateľ nespolupracuje
 • ak sťažovateľ odmietne vyhotovenie záznamu, riaditeľka takúto sťažnosť neprijme
 • ak sťažovateľ odmietne záznam podpísať tento sa odloží s poznámkou o odmietnutí podpisu
 • sťažnosť podaná elektronickou poštou sa považuje za písomnú sťažnosť ak ju sťažovateľ do 5 pracovných dní od jej podania písomne potvrdí podpisom
 • lehota na vybavenie sťažností začína plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po dni  doručenia písomného potvrdenia
 • zaručený elektronický podpis sa považuje za písomný
 • podanie sťažnosti sa nesmie stať podnetom ani dôvodom na vyvodzovanie dôsledkov, ktoré by sťažovateľovi spôsobili akúkoľvek ujmu
 • informácie, ktoré obsahuje dokumentácia súvisiaca s vybavením sťažností sa nesprístupňuje
 • totožnosť sťažovateľa, ak o to požiada je povinná riaditeľka utajiť
 • ak sťažovateľ požiada o utajenie svojej totožnosti, ale prešetrenie si vyžaduje údaje o jeho osobe, riaditeľka o tom bezodkladne upovedomí sťažovateľa, následne bude prešetrenie sťažnosti pokračovať
 • riaditeľka je povinná viesť evidenciu sťažností
 • sťažnosť nesmie byť pridelená na prešetrenie proti komu smeruje
 • lehota na vybavenie sťažností je 60 pracovných dní, lehota začína plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po dni jej doručenia
 • riaditeľ je povinný bezodkladne oboznámiť toho, proti komu sťažnosť smeruje, s jej obsahom v čase aby sa šetrenie nemohlo zmariť, umožní mu vyjadriť sa k sťažnosti, predkladať doklady, písomnosti, informácie a údaje potrebné k vybaveniu sťažností
 • pri vybavovaní sťažností možno prizvať súčinnosť aj iných osôb
 • každý je povinný o skutočnostiach, ktoré sa dozvedel pri vybavovaní sťažností zachovávať mlčanlivosť, od tejto povinnosti ho môže písomne oslobodiť ten, v koho záujme má túto povinnosť

 

Záverečné ustanovenia :

Školský poriadok Materskej školy vo Veľkom Záluží bol prerokovaný nasledovne :

Pedagogická rada prerokovala dňa  22.08.2019 –  viď. zápisnica.

Zákonní zástupcovia detí boli oboznámení :  5.9.2019 viď zápisnica zo stretnutia  RZ

Platnosť a účinnosť :

Školský poriadok Materskej školy vo Veľkom Záluží vydala v zmysle § 153 zákona   NR SR č. 245/2008 a 209/20019 Z. z . o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov riaditeľka materskej školy dňa 22.8.2019.

Dodatok č.1 k Školskému poriadku Materskej školy vo Veľkom Záluží

 

3.2. Podmienky prijatia a zápis do materskej školy

V súlade so zákonom č. 209/2019 Z.z. ktorým sa dopĺňa a mení zákon č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Uvedený zákon zavádza povinné predprimárne vzdelávanie v materských školách ako súčasť plnenia povinnej školskej dochádzky pre päťročné deti v materských školách.

Článok IV. a článok V. nadobúdajú účinnosť od 1.1.2021.

 • Dieťa prijaté do materskej školy musí primerane svojmu veku ovládať základné sebaobslužné činnosti spojené s uspokojením svojich fyziologických potrieb / použitie toalety, umývanie rúk použitím mydla, vedieť použiť vreckovku, samostatne sa najesť, vyzliecť a obliecť odev a iné / a slovne vyjadriť svoje potreby.
 • Prijatie dieťaťa s ochorením diabetes, následné úkony, stravovanie a ostatná starostlivosť spojená s uvedeným ochorením / meranie glukózy, podávanie inzulínu a iné / je možné na základe súhlasu po osobnej konzultácie s riaditeľkou MŠ, triednych učiteliek a odporučenia špecializovaného lekára.

3.3.Dochádzka detí do materskej školy

V prípade, že je dieťa v materskej škole neprítomné z dôvodu infekčného ochorenia / COVID-19, pedikulóza, iné /, po opätovnom návrate do MŠ je zákonný zástupca povinný preukázať  triednym učiteľkám písomný doklad od pediatra o tom, že je dieťa je zdravé a môže navštevovať kolektívne zariadenie.

Vo Veľkom Záluží 29.1.2021

Prerokovaný na Pedagogickej rade dňa : 1.2.2021

Profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov :

V zmysle § 69 ods. 1 písm. b) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch poskytovateľ vzdelávania

Obec Veľké Zálužie zverejňuje názvy programov, ktoré poskytuje nasledovne:

p.č. druh programu vzdelávania názov programu termín/trvanie rozsah v hodinách
1. adaptačné vzdelávanie Získanie profesijných kompetencií potrebných na výkon činností samostatného pedagogického zamestnanca 3 mesiace až 1 rok
2. aktualizačné vzdelávanie  

sken / poskytovaného vzdelávania na stiahnutie /

SWOT analýza za školský rok 2020/2021
Na základe rozhovorov a diskusií so zamestnancami školy predkladám SWOT analýzu
za uplynulý školský rok 2020/2021 :
Silné stránky :
dostatočná kapacita školy
 kvalitný ŠkVP vypracovaný na podmienky školy
plne kvalifikovaný pedagogický personál
podpora tvorivosti a sebarealizácie pedagógov
kreativita a iniciatíva pedagógov
dobrá klíma školy a spolupráca kolektívu
prístup orientovaný na komplexný rozvoj osobnosti dieťaťa
efektívny výchovno-vzdelávací proces vedúci ku kvalitnej príprave detí na vstup do ZŠ
možnosti školy vedúce k zážitkovému učeniu sa detí
neustála modernizácia vybavenia interiéru a didaktických pomôcok
široký a neobmedzený výber výtvarného a pracovno-technického materiálu
dopĺňanie hrových prvkov v exteriéri školy
vybavenosť tried informačno-komunikačnými technológiami
aktívne zapájanie sa školy do súťaží a projektov
dobrá spolupráca s ostatnými organizáciami v obci, so zriaďovateľom a RRZ
Slabé stránky :
nepostačujúca spolupráca rodičov so školou
žiadna krúžková činnosť
absentujúci pedagogickí asistenti
chýbajúci údržbár školy
Príležitosti :
získavanie finančných prostriedkov formou sponzorstva, 2% z daní a iných fondov
príležitosti vzdelávania a sebavzdelávania pedagógov
pomoc Metodického združenia a CPPPaP pri riešení problémov vzdelávacieho procesu
spolupráca so ZŠ a CPPPaP v oblasti školskej zrelosti
Ohrozenia :
neustála zmena legislatívy
v súvislosti s pandémiou rôznorodé obmedzenia v príprave a realizácii školských,
aj mimoškolských aktivít
nedostatočná pripravenosť detí na vstup do MŠ
časté logopedické problémy u detí
zvyšovanie počtu detí so ŠVVP
vysoký počet detí v triedach
nedostatočná finančná motivácia pedagogických a nepedagogických zamestnancov
navyšovanie administratívnej práce vedúcich pracovníkov, ale aj učiteľov
zvyšujúca sa psychická vyťaženosť pedagógov
nedostatok odborno-poradenských pracovníkov – logopéd, asistent…
SWOT analýzou bolo zistené, že naďalej prevládajú silné stránky školy. Vysokou mierou
k tomu prispievajú všetci zúčastnení – zamestnanci, zriaďovateľ a partnerské organizácie,
pretože kvalita školy sa buduje neustále a dlhodobo za účasti všetkých zainteresovaných
strán.
Našou snahou je naďalej zvyšovať dobré meno a kvalitu školy, rešpektovať konštruktívne
požiadavky a diskutovať o alternatívach zlepšovania sa.
vypracovala : Jana Zaujecová
vo Veľkom Záluží
11.10.2021