O Materskej škole


Profil Materskej školy

Materská škola je v typizovanej budove a je 7– triedna, poskytuje celodennú a poldennú výchovu a vzdelávanie deťom vo veku od 3 do 6 rokov, deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deťom s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. Prízemie budovy tvorí vstupná hala, 3 triedy s príslušnými priestormi, šatne pre pedagogických zamestnancov a jedáleň. Na poschodí sú umiestnené 4 triedy s príslušenstvom, šatňa pre prevádzkových zamestnancov. Školská kuchyňa, kancelária, zborovňa a telocvičňa sú prepojené s prevádzkovou časťou budovy. K materskej škole prislúcha areál so zeleňou, dopravné ihrisko, dve pieskoviská, lavičky, záhradné náradie využívané na plnohodnotný pobyt detí vonku, rekreačnú činnosť, dopravnú výchovu a pohybové aktivity detí. Triedy v materskej škole sú štrukturované do centier aktivít, z ktorých sa každé venuje určitej oblasti rozvoja dieťaťa.

Naša Materská škola má vypracovaný vlastný Školský vzdelávací program pod názvom ,,Štvorlístok “, jeho charakteristiku nájdete v samostatnej kapitole tu, na webovej stránke MŠ.

SWOT analýza 2018

 

 Výňatok Školského poriadku – TU