O Materskej škole


Profil Materskej školy

Materská škola je v typizovanej budove a je 7– triedna, poskytuje celodennú a poldennú výchovu a vzdelávanie deťom spravidla vo veku od 3 do 6 rokov, deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Prízemie budovy tvorí vstupná hala, 3 triedy s príslušnými priestormi, šatne pre pedagogických zamestnancov a jedáleň. Na poschodí sú umiestnené 4 triedy s príslušenstvom, šatňa pre prevádzkových zamestnancov. Školská kuchyňa, kancelária a telocvičňa sú prepojené s prevádzkovou časťou budovy. K materskej škole prislúcha areál so zeleňou, dopravné ihrisko, tri pieskoviská, lavičky, záhradné náradie využívané na plnohodnotný pobyt detí vonku, rekreačnú činnosť, dopravnú výchovu a pohybové aktivity detí. Triedy v materskej škole sú štrukturované do centier aktivít, z ktorých sa každé venuje určitej oblasti rozvoja dieťaťa.

Naša Materská škola má vypracovaný vlastný Školský vzdelávací program pod názvom ,,Kultúra nás spája“, ktorý nájdete tu, na webe MŠ .


Profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov :

V zmysle § 69 ods. 1 písm. b) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch poskytovateľ vzdelávania

Obec Veľké Zálužie zverejňuje názvy programov, ktoré poskytuje nasledovne:

p.č. druh programu vzdelávania názov programu termín/trvanie rozsah v hodinách
1. adaptačné vzdelávanie Získanie profesijných kompetencií potrebných na výkon činností samostatného pedagogického zamestnanca   3 mesiace až 1 rok
2. aktualizačné vzdelávanie      

sken / poskytovaného vzdelávania na stiahnutie /


 Výňatok zo Školského poriadku MŠ TU :

Výňatok zo Školského poriadku MŠ – TU

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2022/2023 :