Materská škola, Podvinohrady 519/53, 951 35 Veľké Zálužie
   
   
   
   
Názov ŠkVP : Kultúra nás spája
   
Stupeň vzdelania : predprimárne
   
Dĺžka štúdia : spravidla tri roky
   
Formy výchovy a vzdelávania : celodenná s možnosťou poldennej 
   
Vyučovací jazyk : slovenský
   
Predložený zriaďovateľovi dňa : 6.8.2019
   
Prerokovaný v Pedagogickej rade dňa : 22.8.2019
   
Prerokovaný v Rade školy dňa : 25.6.2019
   
Vydaný dňa : 22.8.2019
   
Platnosť : od 1.9.2019 do 31.8.2022
   
 • Vymedzenia vlastných cieľov a poslania výchovy a vzdelávaniaHlavným cieľom Školského vzdelávacieho programu / ďalej len ŠkVP / ,,Kultúra nás spája “ je, že dieťa po absolvovaní predprimárneho vzdelávania v našej materskej škole je pripravené na aktívnu účasť v multikultúrnom prostredí v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia, znášanlivosti, tolerancie, rovnosti pohlaví a priateľstva medzi národmi, národnostnými a etnickými skupinami.
  Dieťa ďalej rešpektuje rôzne sociokultúrne a socioekonomické zázemie ostatných, prejavuje priateľské vzťahy a vzájomnú úctu. Učí sa poznávať rôznorodosť kultúr a s ňou spojené nažívanie.
  Kultúrnosť je schopnosť pretvárať zlo na dobro, alebo škaredé na krásne. Ku kultúrnosti ani jednotlivec, ani spoločnosť nedospievajú automaticky, ale k dosiahnutiu kultúrnej úrovne činnosti je nevyhnutne potrebné vynakladanie námahy. Maximum kultúrnosti je zmysluplnosť.
  Kultúra, ako spoločenská účelnosť vo vzťahu k sociálnej štruktúre, ktorej vieľom je zachovanie stability, súdržnosti a zabezpečenie osobnej emancipácie indivídua. Kultúra vo vzťahu k jednotlivcovi predstavuje sebareflexiu, kreovanie identity a kultúrnych zmyslov, skúsenosť, poznanie a hodnotenie. Patrí sem pohľad na obraz sveta ( spôsob zamerania na svet ), spôsob osvojenia praxe, legitimizácia, pretváranie sveta a výklad sveta ( utópia – ideál ).
  Kultúra je významným faktorom života občianskej spoločnosti, pomáha indivíduu pri integrácii do spoločenstva širšieho a užšieho typu.
  Je to maximum bytia človeka a spoločnosti, ako najvyššej úrovne činnosti ľudí.
  * Vlastné zameranie školy
  Prostredníctvom rôznorodých aktivít, ktorých zameranie je špecifikované na jednotlivé mesiace, sa dieťa učí tolerancii a rešpektovaniu kultúrnosti jednotlivcov pri spoločných činnostiach.
  Dieťa spoznáva nové miesta, jazyky, národnosti a odlišný spôsob života v uvedených oblastiach.
  Nasledovnými čiastkovými cieľmi napomáhame napĺňať stanovené zameranie ŠkVP :
  – Napĺňať potrebu dieťaťa sociálneho kontaktu s rovesníkmi z iných sociokultúrnych skupín
  – Uľahčiť dieťaťu plynulú adaptáciu na sociokultúrne pestré prostredie v ďalšom vzdelávaní a vytvoriť v osobnosti dieťaťa predpoklady na neskoršiu plynulú adaptáciu v odlišnom sociokultúrnom prostredí v základnej škole
  – Rozvíjať priateľské vzťahy a vzájomnú úctu
  – Umožniť dieťaťu poznávať nové, nepoznané prostredia
 • Učebné osnovy
  Učebnými osnovami sú vzdelávacie štandardy jednotlivých vzdelávacích oblastí Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách.
  Uvedené výkonové štandardy sa plnia každodenne, priebežne počas celej dochádzky dieťaťa do materskej školy 

Človek a spoločnosť :

Používa prosbu, poďakovanie, ospravedlnenie vzhľadom na aktuálnu situáciu
Rešpektuje dohodnuté pravidlá spoločensky prijateľného správania
Správa sa ohľaduplne k deťom aj dospelým
Sústredí sa na činnosť na základe zapojenia vôľových vlastností
Dokončuje individuálnu, alebo skupinovú činnosť
Reaguje spoločensky prijateľným spôsobom na aktuálne prejavy emócií – pozitívne a negatívne
V dialógu vie vypočuť iných / deti i dospelých /
Požiada o pomoc, keď to situácia vyžaduje a poďakuje za pomoc od druhých
Poskytne iným pomoc
Obdarí druhých
Podelí sa o veci
Ocení dobré skutky
Presadzuje sa v hre alebo činnosti spoločensky prijateľným spôsobom
Nenásilne rieši konflikt
Odmieta nevhodné správanie
Uvedomuje si na elementárnej úrovni dôsledky svojho správania
Pozná na elementárnej úrovni svoje práva a splniteľné povinnosti

Zdravie a pohyb :
Uvádza, prečo je pohyb dôležitý pre človeka
Má správne držanie tela v stoji a v sede
Má osvojené základné hygienické návyky /použitie toalety a toaletného papiera, umývanie rúk po použití toalety, umývanie rúk pre jedlom a po zašpinení sa a pod./
Ovláda základné sebaobslužné činnosti
Aktívne sa zúčastňuje na príprave stolovania /desiata, obed, olovrant/, používa príbor a dodržiava čistotu pri stolovaní
Udržiava poriadok vo svojom okolí
Jazyk a komunikácia :
Aktívne a spontánne nadväzuje rečový kontakt s inými osobami – deťmi i dospelými
Reaguje na neverbálne signály /gestá, mimiku/, udržuje očný kontakt, hlasnosť prejavu prispôsobuje situácii
Používanie jazyka prispôsobuje sociálnym situáciám a vzťahom

Východiskovými témami pre plánovanie výchovno-vzdelávacích aktivít sú uvedené témy na jednotlivé mesiace, ktoré sa ďalej členia na podtémy jednotlivých týždňov školského roka :
September – Materská škola nás víta – Kultúra spoločenských vzťahov / Moja materská škola, Ja a moja rodina, Jeseň- Pani bohatá, V lese /
Október – Babie leto prichádza – Kultúra osobnosti a správania / Plody Zeme, Profesie – Úcta k starším, Ovocie a zelenina, Zdravá výživa – Adamko hravo – zdravo, Objavujeme veci okolo nás /
November – Vševedko objavuje – Multikultúra – rasy a jazyky / Ľudské telo, Miesto, kde žijem, Orientujeme sa v čase, Múdry Vševedko /
December – Čas zázrakov – Kultúra obce a regiónu / Vitaj, Mikuláš, Od Lucie do Vianoc, Vianočný čas /
Január – Zima čaruje – Kultúra športu a zdravého životného štýlu / Čaro zimy a jej športy, Nakŕmime vtáčiky, Zvieratá v lese, Naša Zem je guľatá /
Február – Svet okolo nás – Kultúra obliekania a módy / Fašiangy – Turíce, Slovensko, moja vlasť, Neživá príroda, Spoznávame svet /
Marec – Slniečko sa prebúdza – Kultúra prírodného prostredia / Z rozprávky do rozprávky, Jar v záhrade, Príroda sa prebúdza, Jarné kvety, Zvieratá a ich mláďatá /
Apríl – Rozšantený apríl – Kultúra stravovania a jedál / Veľká noc, Počasie a jeho premeny, Veselé zúbky, Kolobežka Bežka
Máj – Máj, zelený – Kultúra výtvarného umenia a hudby / Vláčik – Separáčik, Moja rodina, Pri potoku, pri rybníku, Exotické zvieratá /
Jún – Šťastné deti – Kultúra cestovania a dopravy / MDD, Liečivé bylinky, Bezpečne na výlete, Tešíme sa na prázdniny /
* Spôsob a podmienky ukončenia výchovy a vzdelávania a vydávanie dokladu o získanom vzdelaní

Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole. Dokladom o získanom stupni vzdelania je Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania, ktoré sa vydáva na základe žiadosti zákonného zástupcu (§16 ods. 2 zákona MŠ SR č. 245/2008 Z.z.).
Osvedčenia o absolvovaní predprimárneho vzdelávania sú deťom odovzdané v posledný deň školského roka. Slávnostná rozlúčka  predškolákov spolu s ich zákonnými zástupcami sa uskutočňuje spravidla jeden týždeň pred skončením školského roka.
* Materiálno-technické a priestorové podmienky školy

Materská škola je 7 – triedna. Poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie deťom vo veku spravidla od 3 – 6 rokov, deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou a dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.
Umiestnená je v typizovanej poschodovej budove. Kuchyňa, príslušné skladové priestory a sociálne zariadenie, telocvičňa a kancelária riaditeľky je spojená s prevádzkovou časťou budovy.
Na prízemí sa nachádza spoločná jedáleň pre deti a zamestnancov, denná miestnosť pre zamestnancov, tri triedy a k nim príslušné spálne, šatne detí, sociálne zariadenia pre deti a personál osobitne, šatňa pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov a sklad učebných, pracovno-technických a výtvarných pomôcok. Samostatná miestnosť spolu so sociálnym zariadením tvorí izolačnú miestnosť pre všetky deti MŠ.
Na poschodí sú štyri triedy, k nim prislúchajúce spálne, sociálne zariadenia pre deti a zamestnancov osobitne, technické miestnosti, šatňa pre nepedagogických zamestnancov a sklady didaktických pomôcok.
Školský dvor je zatrávnený a obklopený zeleňou. Disponuje dopravným ihriskom, dvoma pieskoviskami s altánkom a šmýkačkami, rôznymi preliezačkami, záhradným domčekom na odkladanie kolobežiek a hračiek do pieskovísk a dreveným vláčikom s prístreškom. Na plnohodnotný pobyt vonku sa môže využiť aj terasa, ktorá je z väčšej časti zastrešená. Náradie, hračky do pieskoviska a kolobežky sú umiestnené v drevenom domčeku, ktorý sa tiež nachádza na školskom dvore.
Výchovno-vzdelávacie aktivity sa prevádzajú hravou formou, k dispozícii je dostatočné množstvo didaktického, knižného, pracovno-technického a výtvarného materiálu, tiež dobré vybavenie náradia a náčinia na cvičenie a informačno-komunikačná technika. Všetok uvedený materiál sa snažíme pribežne dopĺňať a aktualizovať o moderné a aktivizujúce prvky.

Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí

Konkrétne zameranie, metódy a formy hodnotenia detí sú vypracované v ročnom pláne vnútornej kontroly školy vypracovanom v súlade s § 9 ods. 4 písm. c) vyhlášky MŠ SR č. 306/ 2008 Z. z. v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/ 2009 Z. z.
Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov

Konkrétne zameranie kontrolnej činnosti zamestnancov školy je podrobne rozpracované v ročnom pláne vnútornej kontroly školy vypracovanom v súlade so:
– zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 7, odsek 4, písm. n,
– zákonom č. 138/2019 Z.z. a 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
– zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 5, odsek 2, písm. e,
– kompetenčným profilom pedagogických a odborných zamestnancov podľa zaradenia do kariérového stupňa a na kariérovú pozíciu.

Výsledky hodnotenia zamestnanca budú následne využité pre:
– rozhodnutie o ukončení adaptačného vzdelávania,
– zlepšenie systému komunikácie so zamestnancami a optimalizovanie systému riadenia ľudských zdrojov
– odmeňovanie podľa výsledkov a kvality práce zamestnanca
– definovanie nových pracovných úloh a riadenie kariéry zamestnanca
– vytvorenie Plánu profesijného rozvoja zamestnancov školy
Hodnotenie zamestnancov bude realizované v súlade s princípmi a metodickými zásadami hodnotenia zamestnancov tak, aby motivovalo a efektívne stimulovalo plnenie pracovných povinností, zvyšovalo osobnú angažovanosť každého zamestnanca školy pri plnení plánovaných úloh a napĺňaní strategickej vízie školy.

Materská škola, Podvinohrady 519/53, 95135 Veľké Zálužie            
               
Príloha č.1 – výkonové a obsahové štandardy ŠkVP ,,Kultúra nás spája“            
               
mesiac výkonový štandard obsahový štandard      
september poznáva a prijíma rôznorodosť kultúr a rás detí  učiteľka vedie deti k tomu, aby v novom školskom prostredí
    poznávali, prijímali a akceptovali rasovú a kultúrnu rôznoro-
    dosť spolužiakov v triede, podnecuje deti k rozhovorom o ich
    špecifických spoločenských a rodinných zvyklostiach
október samostatne pozná a pomenúva verejné inštitúcie vo svojom učiteľka vedie deti k tomu, aby pri vstupe a pri odchode
  okolí, vie zdôvodniť ich účel a vedieť sa pri ich návšteve vedeli pozdraviť, rešpektovali pravidlá a aby dávali   
  kultúrne správať prednosť starším a hendikepovaným osobám  
november ovláda slovenský jazyk a zároveň chápe, že existujú aj iné učiteľka na základe vlastných znalostí a v spolupráci  
  jazyky, vie pozdraviť v niekoľkých jazykoch s lektormi rôznych jazykov hravou formou naučí deti pozdrav
  ( anglicky, nemecky, rusky, maďarsky…) vo vybranom jazyku – jazykoch    
december prostredníctvom hudby rozvíja ľudové zvyky a tradície, učiteľka spolu s deťmi spieva koledy a vianočné piesne, 
  charakterizuje typické zvyky vianočných sviatkov v diskusii poukazuje na zachytenie tradícií spojených  
    s Vianocami ( Koledníci )      
  rozvíja technickú zručnosť prostredníctvom experimentu učiteľka spolu s deťmi realizuje experiment liatia vosku 
    cez kľúčik z olova ( Na Ondreja )    
  vytvorí jednoduchý predmet slúžiaci ako vianočná ozdoba učiteľka pripravuje deťom rôznorodé návrhy na vytvorenie 
    vianočných ozdôb, deti idetntifikujú jednotlivé materiály
  dramatizuje krátky literárny útvar s vianočnou tematikou učiteľka spolu s deťmi nacvičí krátke divadelné predstavenie
    na triedne vianočné besiedky pre rodičov (Narodenie Ježiška )
  pozná netradičné techniky na výrobu jedál v období Vianoc učiteľka spolu s deťmi opisuje pokrmy, ktoré patria na vianoč-
  aj v iných kultúrach ný stôl rôznych kultúr, v spolupráci so starými rodičmi pripraví 
    ukážku napr.pečenia oblátok ( Vianočné oblátky )  
  pozná výstavné  ľudové miestnosti vo svojej obci formou exkurzie učiteľka predstaví deťom ľudovú miestnosť
    v našej obci – izba Jozefa Antalíka (Ľudová izba )  
január uvedomuje si dôležitosť upevňovania psychického v rôznorodých pohybových aktivitách učiteľka vysvetľuje
  a fyzického zdravia význam dodržiavania pravidiel, myšlienku fair-play, podporuje
mesiac výkonový štatndard obsahový štandard      
    zdravé súťaženie u detí, disciplínu a poriadok a správne
    zvládnutie emócií z prehry, prijať sociálny kompromis
  chápe význam zdravia pre človeka, podporu zdravia  v diskusii a vytváraním výživovej pyramídy učiteľka deťom
  a hlavné charakteristiky zdravého životného štýlu vysvetľuje zdravé a nezdravé stravovanie, význam rovnováhy
    prijímu a výdaju energie, potrebu pitného režimu  
február pozná národné oblečenie rôznych národností učiteľka dostupnými prostriedkami približuje deťom typické
     oblečenie rôznych národností a ich špecifických znakov
  pozná vznik karnevalovej tradície vo svete a u nás učiteľka taktne umožní dieťaťu prezentovať karnevalovú
    masku (Benátsky karneval, pohanské zvyky)  
marec chápe potrebu zveľaďovania okolia školy učiteľka oboznamuje deti s významom kultúrneho prostredia
    okolia školy, spoločne vyhľadávajú vhodné miesta na výsadbu
    kvetov, kríkov, ktorú neskôr zrealizujú    
apríl vie vytvoriť slávnostné stolovanie a prestieranie pri príleži- učiteľka zadáva deťom jednoduché technologické postupy
  tosti rôznych  sviatkov a osláv pri výrobe dekorácií na slávnostné stolovanie, vedie s deťmi
    rozhovor o rozdieloch každodenného a slávnostného stolovania
máj chápe význam estetiky nielen v umeleckých dielach, ale učiteľka podnecuje deti k vyhľadávaniu estetiky a krásna 
  hľadá krásno aj v bežnom živote v bežnom prostredí, v predmetoch denného užívania, vedie ich 
    k jednoduchým pokusom o aranžmá, dáva im priestor
    na vyjadrenie a realizáciu svojho vkusu pri výtvarných 
    a pracovno-technických činnostiach    
jún vie  vyjadriť vlastný názor a skúsenosti pri rozhovore učiteľka primeraným spôsobom približuje deťom pravidlá
  o pravidlách cestujúcich v rôznych dopravných prostriedkoch a celkovú kultúru cestovania v rôznych dopravných prostried-
    koch, význam kladie na ohľaduplné správanie sa voči ostatným
    cestujúcim, používanie zdvorilostných fráz, podľa možností
    získané vedomosti uplatňuje s deťmi v praktickom živote