Materská škola, Podvinohrady 519/53, 951 35 Veľké Zálužie
Názov ŠkVP : Kultúra nás spája
Stupeň vzdelania : predprimárne
Dĺžka štúdia : spravidla tri roky
Formy výchovy a vzdelávania : celodenná s možnosťou poldennej
Vyučovací jazyk : slovenský
Predložený zriaďovateľovi dňa : 25.7.2022
Prerokovaný v Pedagogickej rade dňa : 28.6.2022
Prerokovaný v Rade školy dňa : 13.10.2022
Vydaný dňa : 1.9.2022
Platnosť : od 1.9.2022 do 31.8.2025

Vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy a vzdelávania

 • Hlavným cieľom Školského vzdelávacieho programu / ďalej len ŠkVP / ,,Kultúra nás spája “ je, že dieťa po absolvovaní predprimárneho vzdelávania v našej materskej škole je pripravené na aktívnu účasť v multikultúrnom prostredí v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia, znášanlivosti, tolerancie, rovnosti pohlaví a priateľstva medzi národmi, národnostnými a etnickými skupinami.
  Dieťa ďalej rešpektuje rôzne sociokultúrne a socioekonomické zázemie ostatných, prejavuje priateľské vzťahy a vzájomnú úctu. Učí sa poznávať rôznorodosť kultúr a s ňou spojené nažívanie.
  Kultúrnosť je schopnosť pretvárať zlo na dobro, alebo škaredé na krásne. Ku kultúrnosti ani jednotlivec, ani spoločnosť nedospievajú aicky, ale k dosiahnutiu kultúrnej úrovne činnosti je nevyhnutne potrebné vynakladanie námahy. Maximum kultúrnosti je zmysluplnosť.
  Kultúra, ako spoločenská účelnosť vo vzťahu k sociálnej štruktúre, ktorej cieľom je zachovanie stability, súdržnosti a zabezpečenie osobnej emancipácie indivídua. Kultúra vo vzťahu k jednotlivcovi predstavuje sebareflexiu, kreovanie identity a kultúrnych zmyslov, skúsenosť, poznanie a hodnotenie. Patrí sem pohľad na obraz sveta ( spôsob zamerania na svet ), spôsob osvojenia praxe, legitimizácia, pretváranie sveta a výklad sveta ( utópia – ideál ).
  Kultúra je významným faktorom života občianskej spoločnosti, pomáha indivíduu pri integrácii do spoločenstva širšieho a užšieho typu.
  Je to maximum bytia človeka a spoločnosti, ako najvyššej úrovne činnosti ľudí.
  Vlastné zameranie školy
  Prostredníctvom rôznorodých aktivít, ktorých zameranie je špecifikované na jednotlivé mesiace, sa dieťa učí tolerancii a rešpektovaniu kultúrnosti jednotlivcov pri spoločných činnostiach.
  Dieťa spoznáva nové miesta, jazyky, národnosti a odlišný spôsob života v uvedených oblastiach.
  Nasledovnými čiastkovými cieľmi napomáhame napĺňať stanovené zameranie ŠkVP :
  – Napĺňať potrebu dieťaťa sociálneho kontaktu s rovesníkmi z iných sociokultúrnych skupín
  – Uľahčiť dieťaťu plynulú adaptáciu na sociokultúrne pestré prostredie v ďalšom vzdelávaní a vytvoriť v osobnosti dieťaťa predpoklady na neskoršiu plynulú adaptáciu v odlišnom sociokultúrnom prostredí v základnej škole
  – Rozvíjať priateľské vzťahy a vzájomnú úctu
  – Umožniť dieťaťu poznávať nové, nepoznané prostredia
 • Učebné osnovy
  – sú vypracované na desať mesiacov školského roka podľa tém na jednotlivé mesiace
 • Súčasťou výkonových štandardov sú aj vypracované obsahové štandardy, ktoré tvoria Prílohu č.1
 • Uvedené výkonové štandardy sa plnia každodenne, priebežne počas celej dochádzky dieťaťa do materskej školy

Človek a spoločnosť :

Používa prosbu, poďakovanie, ospravedlnenie vzhľadom na aktuálnu situáciu
Rešpektuje dohodnuté pravidlá spoločensky prijateľného správania
Správa sa ohľaduplne k deťom aj dospelým
Sústredí sa na činnosť na základe zapojenia vôľových vlastností
Dokončuje individuálnu, alebo skupinovú činnosť
Reaguje spoločensky prijateľným spôsobom na aktuálne prejavy emócií – pozitívne a negatívne
V dialógu vie vypočuť iných / deti i dospelých /
Požiada o pomoc, keď to situácia vyžaduje a poďakuje za pomoc od druhých
Poskytne iným pomoc
Obdarí druhých
Podelí sa o veci
Ocení dobré skutky
Presadzuje sa v hre alebo činnosti spoločensky prijateľným spôsobom
Nenásilne rieši konflikt
Odmieta nevhodné správanie
Uvedomuje si na elementárnej úrovni dôsledky svojho správania
Pozná na elementárnej úrovni svoje práva a splniteľné povinnosti

Zdravie a pohyb :
Uvádza, prečo je pohyb dôležitý pre človeka
Má správne držanie tela v stoji a v sede
Má osvojené základné hygienické návyky /použitie toalety a toaletného papiera, umývanie rúk po použití toalety, umývanie rúk pre jedlom a po zašpinení sa a pod./
Ovláda základné sebaobslužné činnosti
Aktívne sa zúčastňuje na príprave stolovania /desiata, obed, olovrant/, používa príbor a dodržiava čistotu pri stolovaní
Udržiava poriadok vo svojom okolí
Jazyk a komunikácia :
Aktívne a spontánne nadväzuje rečový kontakt s inými osobami – deťmi i dospelými
Reaguje na neverbálne signály /gestá, mimiku/, udržuje očný kontakt, hlasnosť prejavu prispôsobuje situácii
Používanie jazyka prispôsobuje sociálnym situáciám a vzťahom

Východiskovými témami pre plánovanie výchovno-vzdelávacích aktivít sú uvedené témy na jednotlivé mesiace, ktoré sa ďalej členia na podtémy jednotlivých týždňov školského roka :
September – Materská škola nás vítaKultúra spoločenských vzťahov / Moja materská škola, Ja a moja rodina, Jeseň- Pani bohatá, V lese /

Október – Babie leto prichádza – Kultúra osobnosti a správania / Plody Zeme, Profesie – Úcta k starším, Ovocie a zelenina, Zdravá výživa – Adamko hravo – zdravo, Objavujeme veci okolo nás /

November – Vševedko objavuje – Multikultúra – rasy a jazyky / Ľudské telo, Ľudské zmysly, Miesto, kde žijem, Orientujeme sa v čase /

December – Čas zázrakov – Kultúra obce a regiónu / Vitaj, Mikuláš, Od Lucie do Vianoc, Vianočný čas /

Január – Zima čaruje – Kultúra športu a zdravého životného štýlu / Čaro zimy a jej športy, Nakŕmime vtáčiky, Zvieratá v lese, Naša Zem je guľatá /

Február – Svet okolo nás – Kultúra obliekania a módy / Fašiangy – Turíce, Slovensko, moja vlasť, Neživá príroda, Spoznávame svet /

Marec – Slniečko sa prebúdza – Kultúra prírodného prostredia / Z rozprávky do rozprávky, Jar v záhrade, Príroda sa prebúdza, Jarné kvety, Zvieratá a ich mláďatá /

Apríl – Rozšantený apríl – Kultúra stravovania a jedál / Veľká noc, Počasie a jeho premeny, Veselé zúbky, Kolobežka Bežka

Máj – Máj, zelený – Kultúra výtvarného umenia a hudby / Vláčik – Separáčik, Moja rodina, Pri potoku, pri rybníku, Exotické zvieratá /

Jún – Šťastné deti – Kultúra cestovania a dopravy / MDD, Liečivé bylinky, Bezpečne na výlete, Tešíme sa na prázdniny /

Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí

Konkrétne zameranie, metódy a formy hodnotenia detí sú vypracované v ročnom pláne vnútornej kontroly školy vypracovanom v súlade s § 9 ods. 4 písm. c) vyhlášky MŠ SR č. 306/ 2008 Z. z. v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/ 2009 Z. z.
Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí 

tvorí Prílohu č.2 /