Školský vzdelávací program ,, ŠTVORLÍSTOK”

 

OBSAH:

Úvod

1. Ciele výchovy a vzdelávania v materskej škole

2.  Stupeň vzdelania

3.  Vlastné zameranie školy

4.  Dĺžka dochádzky a forma výchovy a vzdelávania

5.  Učebné osnovy

6.  Vyučovací jazyk

7.  Spôsob a podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a vydávanie dokladu o získanom vzdelaní

8.  Personálne zabezpečenie

9.  Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní

10.  Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí

11. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy

 

 

 

Školský vzdelávací program ,,Štvorlístok ” je vypracovaný v súlade so Štátnym vzdelávacím programom  pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. Akceptuje  základné požiadavky štátu na poskytovanie inštitucionálneho predškolského vzdelávania  a rešpektuje špecifické zameranie materskej školy. Vyjadruje nevyhnutný štandard poskytovaného vzdelávania v cieľovej, výkonovej a obsahovej rovine.

Školský vzdelávací program  je záväzným dokumentom pri vytváraní mesačných plánov.  ŠkVP – Štvorlístok obsahuje hlavnú myšlienku, prostredníctvom ktorej chceme  viesť detí k poznávaniu, objavovaniu a ochrane prírody.

Školský  vzdelávací program :

– reaguje na štátom stanovené vymedzenie cieľov a obsahu predprimárneho vzdelávania v súlade s aktuálnymi požiadavkami na budovanie základov vzdelania a kultúrnej gramotnosti v súčasnej spoločnosti,

– predstavuje základný rámec pre tvorbu mesačných plánov, ktoré sú prispôsobené  potrebám materskej školy a deťom,

– je pomôckou  pre tvorbu vlastných  metodických materiálov,

– akcentuje zmysluplnú evaluačnú prácu pri dosahovaní cieľov vzdelávania  a pri vyhodnocovaní  kvality výchovy a vzdelávania,

– akcentuje požiadavky na zabezpečenie inkluzívneho vzdelávania ,

– umožňuje autonómne plánovanie a realizáciu výchovy a vzdelávania materskej  školy a pri

každodennej práci učiteliek.

– podporuje osobnostný rozvoj dieťaťa v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, morálnej, estetickej a telesnej,

– rozvíja schopnosti a zručnosti a utvára predpoklady pre ďalšie vzdelávanie a prípravu na život,

– poskytuje bohatstvo vedomostí o prírode, živote na Zemi, práci, názoroch, mravoch a o ochrane prírodného bohatstva,

– poskytuje základy environmentálneho cítenia, vnímanie krásy prírody,

– napomáha rozvoju elementárnych kompetencií,

– umožňuje adaptovať výkonové štandardy  tak, aby boli primerané jednotlivým vekovým kategóriám.

 

ŠkVP „Štvorlístok “ je rozdelený  podľa jednotlivých mesiacov na 10 hlavných tém.

 

 1. 1.      Vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy a vzdelávania

Naša materská škola sa zameriava na rozvoj environmentálneho cítenia, zdravý životný štýl a ochranu prírody. Chceme, aby naše detí dokázali pochopiť zákonitosti prírody, vedeli vnímať krásu, objavovať nové, pre nich nepoznané javy. Chceme učiť detí a pripravovať ich na život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia, znášanlivosti, tolerancie, priateľstva medzi národmi, etnikami a náboženstvami.

Pri stanovení vlastných cieľov sme vychádzali z potrieb a záujmu rodičov. Hlavným cieľom našej materskej školy je, aby dieťa, ktoré získa základy výchovy a vzdelávania  poskytované našou materskou školou bolo čestné, morálne, charakterné, vzdelané a múdre, samostatné, aktívne a hlavne šťastné. Naším cieľom je rozvíjať materskú školu tak, aby bola modernou a príťažlivou pre dieťa ale aj rodičov.

Poslaním našej materskej školy je:

–          opierať sa o tvorivo- humanistickú výchovu a vzdelávanie,

–          realizovať prvky moderného učenia,

–          utvárať základy enviromentelného cítenia,

–          zlepšovať životné prostredie v okolí, v ktorom žijeme a hráme sa,

–          zamerať sa na zlepšovanie zdravého životného štýlu a rozširovať poznatky o ochrane života a zdravia v nadväznosti na projekty      realizované materskou školou,

–          pestovať pocit zodpovednosti za  vo vzťahu  k prírode a životnému prostrediu

–          zamerať sa na realizáciu športových a kultúrnych aktivít pre deti a rodičov,

–          podporovať rozvoj talentov a nadania detí formou krúžkovej činnosti

–          rozvíjať a pestovať národné povedomie a kladný vzťah k vlastnej obci a vlasti,

–          podporovať zručnosti v oblasti digitálnych kompetencií,

–          vytvárať pozitívnu klímu a podporovať duševné zdravie detí,

–          zvyšovať úroveň predčitateľskej gramotnosti a komunikatívnych schopností.

 

 1. 2.      Stupeň vzdelania

Dieťa po absolvovaní ŠkVP- „Štvorlísok“  má ukončené predprimárne vzdelanie a je pripravené na vstup do základnej školy. Okrem kompetencií uvedených v ŠVP získava:

–          primeraný stupeň socializácie

–          pozná zásady enviromentálneho správania

–          chápe potrebu ochrany prírody a recyklácie

–          má vypestovaný humánny a morálny vzťah k Zemi

–          podporuje zdravý životný štýl

–          je pripravený na ďalší aktívny život v spoločnosti

Dieťa po absolvovaní materskej školy je pripravené na vstup do základnej školy. Okrem kompetencií uvedených v ŠVP získava prvotné základy:

–          primeraný stupeň socializácie

–          pozná zásady enviromentálneho správania

–          chápe potrebu ochrany prírody

–          má vypestovaný humánny a morálny vzťah k Zemi

–          podporuje zdravý životný štýl

–          je pripravené na ďalší aktívny život v spoločnosti

 

 1. 3.      Vlastné zameranie školy

 Naša materská škola sa zameriava na rozvoj environmentálneho cítenia, zdravý životný štýl a ochranu prírody. Chceme, aby naše deti dokázali pochopiť zákonitosti prírody, vedeli vnímať krásu, objavovať nové,  pre nich nepoznané javy. Chceme učiť deti a pripravovať ich na život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia, znášanlivosti, tolerancie, priateľstva medzi národmi, etnikami a náboženstvami.

Pri stanovení vlastných cieľov sme vychádzali z potrieb a záujmu rodičov. Hlavným cieľom našej materskej školy je, aby dieťa, ktoré získa základy výchovy a vzdelávania  poskytované našou materskou školou bolo čestné, morálne, charakterné, vzdelané a múdre, samostatné, aktívne a hlavne šťastné. Naším cieľom je rozvíjať materskú školu tak, aby bola modernou a príťažlivou pre dieťa ale aj rodičov.

 

Hlavnými cieľmi našej materskej školy sú:

–          opierať sa o tvorivo- humanistickú výchovu a vzdelávanie,

–          realizovať prvky moderného učenia,

–          utvárať základy enviromentelného cítenia,

–          zlepšovať životné prostredie v okolí, v ktorom žijeme a hráme sa,

–          zamerať sa na zlepšovanie zdravého životného štýlu a rozširovať poznatky o ochrane život a zdravia v nadväznosti na projekty realizované materskou školou,

–          pestovať pocit zodpovednosti za  vo vzťahu  k prírode a životnému prostrediu

–          zamerať sa na realizáciu športových a kultúrnych aktivít pre deti a rodičov,

–          podporovať rozvoj talentov a nadania detí formou krúžkovej činnosti

–          rozvíjať a pestovať národné povedomie a kladný vzťah k vlastnej obci a vlasti,

–          podporovať zručnosti v oblasti digitálnych kompetencií,

–          vytvárať pozitívnu klímu a podporovať duševné zdravie detí,

–          zvyšovať úroveň predčitateľskej gramotnosti a komunikatívnych schopnosti.

 

 1. 4.      Dĺžka dochádzky a forma výchovy a vzdelávania

 Dĺžka dochádzky detí do materskej školy je  spravidla 3 – 4 ročná,  poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie, v prípade záujmu rodičov poskytne aj poldennú formu výchovy a vzdelávania.

Realizácia výchovy a vzdelávania v materskej škole sa uskutočňuje prostredníctvom rôznych denných aktivít, pričom ich súčasťou sú aj cielené (riadené) vzdelávacie aktivity, ktoré sú realizované najmä metódou hry, spravidla didaktickej hry s rôznym obsahovým zameraním. Ďalšími organizačnými formami sú časové úseky venované hrám a činnostiam podľa výberu detí, ako aj zdravotným cvičeniam, pobytu vonku, záujmovým činnostiam, odpočinku a činnostiam spojeným so životosprávou (stravovanie, odpočinok, osobná hygiena).

Harmonogram denných aktivít:

 1. Hry a hrové činnosti, zdravotné cvičenie
 2. Dopoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity
 3. Pobyt vonku
 4.  Obed a odpočinok
 5.  Popoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity
 6. Krúžkové činnosti a hry a činnosti podľa výberu detí

 

 1. 5.      Učebné osnovy

Učebné osnovy  sú v rozsahu výkonových štandardov ŠVP, obohatené o vlastné, ktoré tvoria prílohu ŠkVP „ Štvorlístok“

 1. 6.      Vyučovací jazyk

Vyučovacím jazykom je slovenský jazyk.

 1. 7.      Spôsob a podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a vydávanie dokladu o získanom vzdelaní

Predprimárne  vzdelávanie sa ukončuje spravidla v školskom roku, v ktorom do 31.augusta dosiahne šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť. Predškolské vzdelávanie môže dieťa ukončiť aj vtedy, ak nedovŕšilo šiesty rok veku, ale podľa vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast môže plniť povinnú školskú dochádzku – predčasné zaškolenie na žiadosť rodiča. Materská škola vydá doklad o získanom stupni vzdelania – Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania, za podmienok, že dieťa MŠ navštevovalo aspoň 1 rok a na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.

 1. 8.      Personálne zabezpečenie

 

Pedagogickí zamestnanci materskej školy:

– spĺňajú kvalifikačné požiadavky stanovené príslušnou legislatívou,

– v každodennej pedagogickej práci preukazujú odborné a pedagogicko-psychologické spôsobilosti,

– sú schopní profesijného a osobnostného rozvoja,

– ako súčasť kolektívu sú schopní vzájomnej efektívnej a ľudsky podporujúcej komunikácie a spolupráce.

Vedúci pedagogický zamestnanec:

– vytvára  predpoklady pre fungujúce, motivované spolupracujúce spoločenstvo v škole s náročnou profesionálnou klímou a podporujúcim prostredím,

– stará sa o svoj odborný a osobnostný rast, ako aj všetkých členov kolektívu a vytvára  preň podmienky.

Odbornú pomoc pedagógom, deťom a rodičom poskytuje –  PPPP v Nitre.

 

Pracovné zaradenie Počet Úväzok Kvalifikovanosť
Učiteľ predprimárneho vzdelávania 10 100% 100%
Nepedagogickí zamestnanci 6 6 6

Zoznam pedagogických zamestnancov:
Jana Zaujecová– riaditeľka MŠ

 1. Baková Malgorzata, Mgr. – zástupkyňa riad. MŠ
 2. Čaplánová Slávka
 3. Ivančíková Zuzana
 4. Bédiová Terézia
 5. Halvelandová Adriana
 6. Mgr. Balážiová Zuzana
 7. Mgr. Očadlíková Eva
 8. Mgr. Tehlárová Miriam
 9. Barantalová Martina

 

Prevádzkoví zamestnanci:

 1. Lipovská Darina – vedúca ŠJ
 2. Takáčová Dana – hlavná kuchárka
 3. Vajdová Jana – kuchárka
 4. Orlíčková Ľubica – kuchárka
 5. Meszárošová Jana – upratovačka
 6. Valkovičová Katarína – upratovačka

 

 1. 9.      Materiálno-technické a priestorové vybavenie školy

 

Materská škola je 6 – triedna. Poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie deťom vo veku od 3 – 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou – v 5 triedach. Materská škola poskytuje deťom aj poldennú výchovu a vzdelávanie  v jednej triede.

Umiestnená je v typizovanej poschodovej budove.

Na prízemí sa nachádzajú 2 triedy materskej školy. Triedy obsahujú , spálne, šatne detí pre každú triedu zvlášť, sociálne zariadenia pre deti a personál zvlášť, šatňu pre pedagogické zamestnankyne a sklad učebných pomôcok. Samostatná miestnosť spolu so sociálnym zariadením tvorí izolačku pre všetky deti MŠ.

Na poschodí sú štyri triedy MŠ, ktoré obsahujú, spálne, sociálne zariadenia pre deti, šatňu pre  personál, sociálne zariadenia pre personál, sklad didaktických pomôcok a miestnosť na šitie.

V druhej časti sa nachádza školská jedáleň pre všetky triedy materskej školy, kuchyňa,  skladové priestory, sociálne zariadenia a šatne pre nepedagogických zamestnancov (kuchárky, upratovačky),  telocvičňa a elektrická rozvodňa. V ďalšej časti budovy sa nachádza kancelária vedúcej školskej jedálne a riaditeľňa, ktorej súčasťou je miestnosť pre pedagogických zamestnancov a sociálne zariadenie.

Deti majú dostatok priestoru na plnohodnotný pobyt vonku a dopravnú výchovu. Všetky aktivity sa prevádzajú hravou formou.

Každá trieda má vlastný PC pripojený na internet, v piatich triedach sa nachádzajú IT.

 

 1. 10.    Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní

 

V starostlivosti o zdravie, hygienu a bezpečnosť detí sa zamestnanci riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi, smernicami zriaďovateľa, ďalej vyhláškou MŠ SR č. 306/2008 Z .z. o materskej škole v znení vyhlášky 308 / 2009,  Zákonníkom práce, zákonom NR SR č. 124/2006 Z. z . o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 422 Občianskeho zákonníka, Zákona NR SR  č. 355/2007 Z. z . o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákona NR SR č. 315/1996 Z. z . o premávke na pozemných komunikáciách (§52, §53, §55 ), Pracovným poriadkom pre pedagogických a ostatných zamestnancov materskej školy, metodickým usmernením, usmernením regionálneho hygienika Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre .

Bezpečnosť a ochrana zdravia sú podrobne rozpracované v Školskom poriadku MŠ.

 

 1. 11.  Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí

September

Dieťa : adaptácia na prostredie školy

Október 

Dieťa :  spolupráca v kolektíve a vzájomné vzťahy

November

Dieťa : úroveň pohybových schopností detí

December

Dieťa : úroveň grafomotorických zručností

Január

Dieťa : úroveň matematických schopností

Február

Dieťa : úroveň predčitateľskej gramotnosti

Marec

Dieťa :  úroveň digitálnych zručností

Apríl

Dieťa : úroveň komunikačných schopností

Máj

Dieťa : úroveň základných lokomočných  schopností

Jún

Dieťa : úroveň pripravenosti na školu

 1. 12.  Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov

Pedagogické riadenie a kontrola zahŕňa kultúru materskej školy, jej klímu, efektivitu činnosti školy a zabezpečenie dosiahnutia stanovených cieľov v oblasti edukácie v súlade s vhodnými metódami a formami aktivít.

Cieľom je analyzovať prácu pedagógov, proces a výsledky učenia sa detí a kontrolovať efektivitu práce zamestnancov.

Pedagogické riadenie a kontrolu vykonáva riaditeľ školy / §5 ods.2 zákon o štátnej správe č.596/2003 Z.z. /.

Výsledky hospitačnej činnosti sa pravidelne prerokujúvajú  na pedagogických radách. Spôsob vykonávania hospitačnej činnosti :

–          hospitácia

–          rozhovor

–          dotazník

–          pedagogická diagnostika

–          publikačná činnosť                                             –

–          vytváranie nových projektov

–          kontinuálne vzdelávanie

–          aktivita na školských a mimoškolských podujatiach

–          spolupráca s ostatnými inštitúciami v obci

–          aktívne samovzdelávanie a účasť na organizovanom vzdelávaní

–          práce detí

–          spolupráca s rodičmi

Kritériá hodnotenia sú spracované v priloženom hospitačnom formuláre, indikátory smerujú k zhodnoteniu kvality výchovy a vzdelávania.

Hodnotí sa tiež príprava učiteľky, plánovanie a organizovanie aktivít, rozvíjanie všetkých oblastí cieľov, pedagogická  dokumentácia triedy a dosahovanie stanovených kompetencií.

–          schopnosti a zručnosti: kompetencie, odborné vedomosti a zručnosti, organizačné schopnosti, iniciatíva, tvorivosť, otvorenosť pre zmeny, zmysel pre zodpovednosť,

–          pracovné správanie: prístup k plneniu úloh, vedenie dokumentácie, podávanie návrhov, pracovné nasadenie, dochádzka do zamestnania, spolupráca s rodičmi,

–          sociálne správanie: úroveň spolupráce, interpersonálne vzťahy, schopnosť pracovať v tíme,

–          úsilie učiteľa venované osobnostnému rozvoju (vzdelávanie, rozvoj vedomostí a zručností).

–          inovačné a netradičné postupy pri výchove a vzdelávaní

–          využívanie IKT

–          efektívne využívanie pracovného času a dochvíľnosť

–          spolupráca s rodičmi

–          mimoškolské aktivity

–          prezentácia MŠ na verejnosti

 

Pedagogickí zamestnanci – plán hospitačnej činnosti

September

Učiteľ : vedenie pedagogickej dokumentácie

Október 

Učiteľ : individuálny prístup k dieťaťu

November

Učiteľ : úroveň poznania ŠVP a spôsob plánovania

December

Učiteľ : úroveň práce s interaktívnou tabuľou

Január

Učiteľ : využívanie didaktických pomôcok v edukácii

Február

Učiteľ : komplexná úroveň výchovno-vzdelávacej činnosti

Marec

Učiteľ :  úroveň inovácií v edukačných aktivitách

Apríl

Učiteľ : úroveň profesijných, organizačných a osobnostných kompetencií

Máj

Učiteľ : využívanie náradia a náčinia pre pohybové činnosti

Jún

Učiteľ : úroveň ovládania nového ŠkVP

 

Prevádzkový úsek :

/ hospitačná činnosť vykonávaná štvrťročne /

 1. udržiavanie hygienického a estetického prostredia školy / budova a areál školy /
 2. efektivita využívania a dodržiavanie  pracovného času
 3. zabezpečenie plnohodnotného pitného režimu pre deti počas celého dňa
 4. plnenie zásad vnútorného poriadku a dodržiavanie bezpečnosti a ochrany pri práci

 

 

 

 

 

Zhodnotenie plnenia úloh ŠkVP Štvorlístok – školský rok 2017/18

Štvorlístok- Školský vzdelávací program materskej školy zameraný na enviromentálnu výchovu

 

Environmentálna výchova je výchova k ohľaduplnosti k životnému prostrediu a jeho rôznorodosti, k svojmu okoliu, iným tvorom a k sebe samému.

Úlohou materskej školy v oblasti environmentálnej výchovy je vystavanie základov, na ktorých sa bude vzťah dieťaťa a prírody ďalej rozvíjať a prehlbovať.

Deti predškolského veku sú  veľmi vnímavé, prispôsobivé, tvorivé a otvorené všetkému dianiu naokolo. Už v tomto období je možné oboznamovať deti s prírodou a uviesť ich do kontaktu s ňou, cez estetické a citové prežívanie a tiež fyzické zapojenie detí do starostlivosti o životné prostredie.

V rámci environmentálnej výchovy sa dieťa v rámci svojich vekových a individuálnych osobitostí oboznamuje s podstatou ekologických zákonitostí, rozvíja si estetické cítenie a formuje humánny a morálny vzťah k ochrane a tvorbe životného prostredia. Najdôležitejšiu úlohu pri nadobúdaní, formovaní poznatkov, postojov a správania zohráva metóda zážitkového učenia.Preto i v našej práci s deťmi využívame pri vytváraní vzťahu k životnému prostrediu najmä praktické metódy a uprednostňujeme praktické zážitky, skúsenosti pred sprostredkovanými.

Pri plánovaní edukačných aktivít vychádzame zo Štátneho vzdelávacie programu pere predprimárne vzdelávanie v materských školách a školského vzdelávacieho  programu Štvorlístok. Obohatený je vlastnými osnovami, ktorých východisko tvorí 10 tém a javov 4 ročných období (10 mesiacov školského roka).

Na praktických ukážkach práce s deťmi, Vám chceme poskytnúť názorné ukážky z hlavných cieľov práce s deťmi počas školského roka:

 

 

 

Viesť deti k poznávaniu prírodných reálií nášho okolia, vedieť ich charakterizovať.

1

Organizovať vychádzky, exkurzie, k chovateľom zvierat.

2

Pozorujeme žubrienky

3

 

Na návšteve u sliepočiek Chocholačiek

4

Opíše úžitok niektorých hospodárskych zvierat.

Exkurzia na hospodársky dvor.

5

Zapojením sa do projektu „Recyklohry“ a praktickou činnosťou podporovať u detí návyky triedenia odpadu.

6

Samostatnou činnosťou pripravovať ovocné a zeleninové šaláty.

7

77

V spolupráci s rodičmi organizovať brigádnickú činnosť pri príležitosti

„Dňa Zeme“.

8

Výtvarne vyjadrovať vlastné zážitky z prírody.

9

Pozná význam rastlín.

10

Na školskom dvore zbiera malé druhy prírodnín, na podporu jemnej motoriky prstov a rúk.

11

Dieťa si vytvára pozitívny vzťah k prírode.

12

Má jednoduché užívateľské schopnosti.

13

Samostatne zhotovuje výtvory z rôznych materiálov.

14

 

Opisuje zážitok z prírodného prostredia – pozorovanie dážďovky

15

Citlivo vníma krásu rodnej obce, jej prírody- pozorujeme let lastovičiek a spôsob života.

16

Podľa inštrukcií vytvoriť kŕmidlo.

17

Využíva školský dvor  pre zmysluplné trávenie času na čerstvom vzduchu.

 

Uplatňovať relaxačné cvičenia v prírode.

18