Kontakt

Názov: Materská škola
Adresa: Podvinohrady 519/53, 95135 Veľké Zálužie
Telefón:

číslo účtu

037/6592212 – budova školy

037/7930141 – budova školy

037/7930140 – kancelária riaditeľky

0911 740 011 / kontakt na riaditeľku MŠ /

SK24 5600 0000 0008 0168 0018

Webová adresa: http://www.mszaluzie.sk
Email : ms@velkezaluzie.eu

Školská jedáleň pri MŠ : 037/6592778

email : sj@velkezaluzie.eu

číslo účtu :SK29 5600 0000 0008 0168 7009


Informačná politika GDPR

Informačná povinnosť podľa §19 zákona č. 18/2018 Z.z.

 

Ochrana súkromia v súvislosti so spracúvaním osobných údajov, patrí medzi základné ľudské práva. Chráni ich primárne právo európskej únie, Lisabonská zmluva a Charta základných práv EÚ. Chrániť práva fyzických osôb pred neoprávneným zasahovaním do ich súkromného života pri spracúvaní ich osobných údajov je zároveň v súlade s čl. 19 ústavy SR.

S cieľom zabezpečiť ochranu základných práv a slobôd fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a prispieť k voľnému toku údajov medzi členskými štátmi Európskej únie, bolo prijaté Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46 a ktoré sa uplatňuje  od  25. mája 2018.  Uvedené nariadenie je všeobecne známe pod názvom „GDPR“ (General Data Protection Regulation).

Nariadenie je podľa článku 288 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEU“) všeobecne platný, priamo aplikovateľný právny akt primárneho práva únie, upravujúci pravidlá týkajúce sa ochrany fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a voľného pohybu osobných údajov jednotne pre všetky členské štáty. Z dôvodu dodržania záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich zo ZFEU bol prijatý nový zákon č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom nového zákona je harmonizácia právnej úpravy spracúvania osobných údajov fyzických osôb v právnom poriadku Slovenskej republiky s novou komunitárnou právnou úpravou spracúvania a ochrany osobných údajov obsiahnutou v GDPR.

Prevádzkovateľ teda poskytuje nasledovné informácie týkajúce sa spracúvania osobných  údajov fyzických osôb v súlade s vyššie uvedenou legislatívou v rozsahu:

 1. Identifikačné a kontaktné údaje: 

Prevádzkovateľ: 

Obec Veľké Zálužie

Materská škola

Podvinohrady 519/53

951 35 Veľké Zálužie

Kontakt: ms@velkezaluzie.eu

 1. Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

 

Zodpovedná osoba: Mgr. Miriam Tehlárová, zástupca riaditeľky MŠ, tel. kontakt : 037/6592212

 1. Pojmy týkajúce sa ochrany osobných údajov:

Prevádzkovateľ: každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá sama alebo  spoločne s inými určuje účel spracúvania a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene.

Sprostredkovateľ: akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá na základe poverenia alebo zmluvy uzatvorenej s prevádzkovateľom spracúva   osobné údaje v mene prevádzkovateľa.

Zodpovedná osoba: osoba, ktorá je poverená prevádzkovateľom za účelom  plnenia úloh podľa GDPR a zákona o ochrane osobných údajov.

Dotknutá osoba : každá fyzická osoba, o ktorej sa spracúvajú osobné údaje.

Osobné údaje: akékoľvek údaje alebo informácie týkajúce sa identifikovanej alebo  identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne  použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo na základe  jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.

Príjemca: fyzická osoba alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytujú alebo sprístupňujú, vrátane sprostredkovateľa.

Účel spracúvania: vopred jednoznačne vymedzený alebo zákonom ustanovený zámer spracúvania osobných údajov, ktorý sa viaže na určitú činnosť.

Spracúvanie osobných údajov: akákoľvek operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, zmena alebo  oprava, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, obmedzenie, poskytovanie,  zverejňovanie, cezhraničný prenos, uchovávanie, výmaz alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú aizovanými, čiastočne aizovanými  alebo neaizovanými prostriedkami spracúvania.

Súhlas dotknutej osoby: akýkoľvek slobodne daný, konkrétny, informovaný a  jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby, ktorým prostredníctvom jednoznačného potvrdzujúceho úkonu vyjadruje súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú.

 1. Informácie k spracúvaniu osobných údajov:

 

Účel spracúvania a právny základ spracúvania osobných údajov

Účely spracúvania osobných údajov v pôsobnosti prevádzkovateľa vyplývajú predovšetkým z úloh, ktoré mu boli vymedzené osobitnými predpismi.

Spracúvanie osobných údajov je v podmienkach prevádzkovateľa vo všeobecnosti  vykonávané predovšetkým na:

 1. a)  splnenie zákonných povinností podľa osobitných predpisov,
 2. b)  plnenie zmluvy alebo v rámci predzmluvných vzťahov na základe žiadosti dotknutej osoby,
 3. c)  účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany v súlade s GDPR a zákonom  o ochrane  osobných  údajov,                                                                          súvislosti  s monitorovaním  priestorov  budov a evidovania vstupov do priestorov prevádzkovateľa za účelom bezpečnosti, ochrany majetku, zdravia a odhaľovania kriminality, ako oprávneného záujmu prevádzkovateľa, ktorý však  nesúvisí a nie je vykonávaný v rámci originálnych kompetencií alebo preneseného výkonu štátnej správy,
 4. d)   základe súhlasu dotknutej
 1. Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na nasledujúce účely:
 1. a) Účelom spracúvania osobných údajov v oblasti evidencie žiakov navštevujúcich materskú školu je plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z osobitných predpisov [zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov].Poskytnutie osobných údajov je zákonnou povinnosťou; v prípade neposkytnutia údajov žiak nemôže navštevovať školu. Právnym základom spracúvania osobných údajov (vrátane ich poskytovania tretím stranám) je plnenie zákonnej povinnosti v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia. Príjemcami osobných údajov sú ASC, s.r.o, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, orgány verejnej moci, Štátna školská inšpekcia, Okresný úrad Nitra – odbor školstva.
 1. b) Účelom spracúvania osobných údajov v oblasti evidencie žiakov a zamestnancov stravujúcich sa v školskej jedálni prevádzkovateľa je plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich  z osobitných predpisov (zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia). Poskytnutie osobných údajov je zákonnou povinnosťou; v prípade neposkytnutia údajov nie je možné stravovať sa v školskej jedálni. Právnym základom spracúvania osobných údajov (vrátane ich poskytovania tretím stranám) je plnenie zákonnej povinnosti v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia. Lehota uchovávania osobných údajov je 5 rokov. Príjemcami osobných údajov sú Okresný úrad Nitra – odbor školstva, Štátna školská inšpekcia, orgány činné v trestnom konaní, súdy, ÚOOÚ.
 1. c)   Účelom spracúvania osobných údajov v oblasti vedenia agendy Rady školy je plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich  z osobitných predpisov (Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vyhláška č. 291/2004 Z. z. ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení o ich organizačnom a finančnom zabezpečení). Právnym základom spracúvania osobných údajov (vrátane ich poskytovania tretím stranám) je plnenie zákonnej povinnosti v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia. Lehota uchovávania osobných údajov 10 rokov. Príjemcami osobných údajov sú Štátna školská inšpekcia, orgány činné v trestnom konaní, súdy, ÚOOÚ.
 1. d)    Účelom spracúvania osobných údajov v oblasti vedenia agendy žiadostí podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám je plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z osobitných predpisov (zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov alebo súhlas dotknutej osoby). Právnym základom spracúvania osobných údajov (vrátane ich poskytovania tretím stranám) je plnenie zákonnej povinnosti v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia. Poskytnutie osobných údajov zo strany žiadateľa je dobrovoľné; bez poskytnutia osobných údajov nie je možné poskytnúť informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. Lehota uchovávania osobných údajov je  5 rokov. Príjemcami osobných údajov sú žiadatelia podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií, orgány činné v trestnom konaní, súdy, ÚOOÚ.
 1. e)  Účelom spracúvania osobných údajov v oblasti personálnej a mzdovej agendy je príprava a uzatvorenie pracovnej zmluvy alebo dohody o prácach mimo pracovného pomeru, evidencia podkladov o pracovnej spôsobilosti, podklady o vzdelaní, výplata mzdy, odvody, plnenie povinností voči orgánom štátnej správy, evidencia dochádzky, evidencia vzdelávania, evidencia vydaných poverení a splnomocnení, evidencia poskytnutých ochranných pracovných pomôcok, majetku alebo zariadenia, uzatváranie dohôd o hmotnej zodpovednosti, evidencia vydávania peňažných prostriedkov v hotovosti, poskytovanie zamestnaneckých benefitov, evidencia škôd spôsobených zamestnancami na majetku zamestnávateľa, zabezpečenie stravovania, kopírovanie dokladov nevyhnutných na účely pracovnoprávneho alebo obdobného vzťahu, ako aj plnenie ďalších zákonných a zmluvných povinností. Právnym základom spracúvania je plnenie zákonnej povinnosti v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia a pracovná zmluva alebo dohoda v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia uzatvorená s dotknutou osobou podľa Zákonníka práce, Zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch a Zákona o výkone práce vo verejnom záujme. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje v potrebnom rozsahu; v prípade neposkytnutia osobných údajov nie je možné uzatvoriť pracovnú alebo obdobnú zmluvu. Osobné údaje zamestnanca budú poskytované týmto príjemcom: ASC, s.r.o., Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, doplnkové dôchodkové sporiteľne,  Daňový úrad,  zriaďovateľ, Inšpektorát práce, subjekt zabezpečujúci štatistiku, ÚPSVR, MŠVVaŠ SR,  Orgány štátnej správy SR a obce, vzdelávacie agentúry a školitelia, Štátna školská inšpekcia, subjekty zabezpečujúce výkon externého auditu, spoločnosť, na ktorej serveroch sú osobné údaje uložené, orgány verejnej moci, súd, orgány činné v trestnom konaní, advokáti, exekútori,  Ministerstvo spravodlivosti, ÚOOÚ a ďalšie subjekty, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva zo zákona.
 1. f)   Účelom spracúvania osobných údajov v oblasti BOZP, PO a PZSje plnenie súvisiacich povinností zamestnávateľa, najmä, avšak nielen realizácia školení, evidencia pracovných úrazov, školení, OOPP, posudkov o zdravotnej spôsobilosti , lekárske prehliadky. Právnym základom spracúvania osobných údajov (vrátane ich poskytovania tretím stranám) je plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia (najmä povinnosti vyplývajúce zo zákona o BOZP č.124/2006 z.z. Zákonníka práce č. 311/2001 Z.z., zákona o inšpekcii práce č. 125/2006 Z.z., zákona o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla). Osobné údaje zamestnanca budú poskytované týmto príjemcom: externí partneri zabezpečujúci BOZP a VZS, PZP , PO, Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, Inšpektorát práce a v odôvodnených prípadoch aj orgány činné v trestnom alebo priestupkovom konaní, ÚOOÚ. Lehota uchovávania osobných údajov je uvedená v prílohe tejto informácie. Poskytnutie osobných údajov je zákonnou povinnosťou dotknutej osoby.
 1. g)   Osobné údaje na účel správy registratúry sú spracúvané v rámci plnenia zákonných povinností prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia (najmä povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov – zákon o e-Governmente). Poskytnutie osobných údajov je zákonnou povinnosťou dotknutej osoby. Osobné údaje zamestnanca budú poskytované nasledujúcim príjemcom: Štátny archív, Slovenská pošta, spoločnosť, na ktorej serveroch sú osobné údaje uložené.
 1. h)   Účelom monitorovania priestorov je ochrana majetku v monitorovanom priestore a ochrana zdravia fyzických osôb nachádzajúcich sa v tomto priestore, prevencia sociálne patologických javov, ako aj priebežné získavanie dôkazov o príčinách vzniku, priebehu a následkoch súvisiacich bezpečnostných incidentov. Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem sledovaný prevádzkovateľom alebo treťou stranou v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Oprávneným záujmom prevádzkovateľa alebo tretej strany je právo na ochranu majetku, právo na ochranu zdravia fyzických osôb a právo vyžadovať dodržiavanie verejného poriadku. Lehota uchovávania osobných údajov v podobe videozáznamov je 15 dní. V odôvodnených prípadoch môžu byť príjemcami osobných údajov súdy, orgány činné v trestnom konaní, ÚOOÚ.
 1. i)   Účelom evidencie a kontroly jednorazového vstupu fyzických osôb do priestorov prevádzkovateľa je ochrana majetku v monitorovanom priestore, ochrana zdravia fyzických osôb nachádzajúcich sa v tomto priestore, ako aj ochrana verejného poriadku. Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem sledovaný prevádzkovateľom v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je právo na ochranu majetku a právo na kontrolu vstupu fyzických osôb do priestorov prevádzkovateľa všeobecne i v rovine organizačného bezpečnostného opatrenia. Lehota uchovávania osobných údajov je 1 rok. V odôvodnených prípadoch môžu byť príjemcami osobných údajov súdy, orgány činné v trestnom konaní, ÚOOÚ.

.

 1. j) Účel spracúvania osobných údajov pre potreby prijímania a odosielania zásielok je agenda došlej a odoslanej pošty. Právnym základom je zákon č. 324/2011 Z.z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Okruh dotknutých osôb sú osoby, ktoré poštu odosielajú alebo im bola pošta od prevádzkovateľa zaslaná. Poskytnutie osobných údajov je zákonnou povinnosťou dotknutej osoby Lehota uchovávania je 3 roky. V odôvodnených prípadoch môžu byť príjemcami osobných údajov súdy, orgány činné v trestnom konaní, zriaďovateľ, ÚOOÚ.
 1. k) Účelom spracúvania osobných údajov pri vybavovaní sťažností dotknutých osôb je Agenda sťažností.Právnym základom je Zákon č.9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení zákona č. 289/2012 Z.z. Okruh dotknutých osôb sú fyzické osoby -sťažovatelia, fyzické osoby – zástupca sťažovateľa, iné fyzické osoby, ktorých osobné údaje sú nevyhnutné pri vybavovaní sťažnosti. Poskytnutie osobných údajov je zákonnou povinnosťou dotknutej osoby Lehota uchovávania osobných údajov je 5 rokov. Príjemcami osobných údajov sú zriaďovateľ, môžu byť  súdy,ÚOOÚ.
 1. l) Účel spracúvania agendy vybavovania žiadostí o výkon práv dotknutých osôb podľa GDPR a  zákona o ochrane osobných údajov je vybavenie žiadostí dotknutých osôb v zmysle § 19 až 21 zákona č. 18/2018 z.z. o ochrane osobných údajov, kde dotknutou osobou je akákoľvek fyzická osoba, ktorá zašle žiadosť o poskytnutie informácií prevádzkovateľovi. Poskytnutie osobných údajov je zákonnou povinnosťou dotknutej osoby . Lehota uchovávania je 5 rokov. Príjemcami osobných údajov sú Slovenská pošta, ÚOOÚ.
 1. m) účelom spracúvania agendy oznamovania protispoločenskej činnosti je vybavovanie podnetov podľa zákona č. 307/2014  z. o niektorých  opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pričom dotknutými osobami sú fyzické osoby – podávatelia podnetu a osoby označené za možných porušovateľov zákona, lehota uchovávania je 10 rokov. Poskytnutie osobných údajov je zákonnou povinnosťou dotknutej osoby. Príjemcami osobných údajov sú Slovenská pošta, orgány činné v trestnom konaní, súdy, ÚOOÚ. Lehota uchovávania je 10 rokov.
 1. n) účelom agendy vybavovania súdnych sporov je  vybavovanie priestupkovej a sporovej agendy podľa osobitných zákonov, najmä zákona č. 160/2015  z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov, zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení  neskorších predpisov, zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov, dotknutými osobami sú fyzické osoby, zákonní zástupcovia, zamestnanci a iné osoby. Poskytnutie osobných údajov je zákonnou povinnosťou dotknutej osoby Príjemcami osobných údajov sú Slovenská pošta, orgány činné v súdy, ÚOOÚ. trestnom konaní.  Lehota uchovávania je 10 rokov.

Osobné údaje nie sú spracúvané za iným účelom, ako za účelom, na ktorý boli pôvodne  získané, ak tak neustanoví osobitný predpis, podľa ktorého prevádzkovateľ postupuje alebo ak dotknutá osoba na to neudelí dobrovoľný súhlas.

Povinnosť poskytnutia osobných údajov prevádzkovateľovi

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť svoje osobné údaje, ak ide o spracúvanie osobných údajov, ktoré vyplýva z osobitných predpisov (plnenie zákonných povinností), je potrebné na plnenie úloh prevádzkovateľa . Obdobne sa postupuje aj v prípade uzatvárania  zmluvného vzťahu s dotknutou osobou. V prípade neposkytnutia osobných údajov by  nemohlo dôjsť k splneniu zákonným povinnostiam alebo uzatvoreniu zmluvného vzťahu.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov a právo na jeho odvolanie

Súhlas dotknutej osoby sa v podmienkach prevádzkovateľa získava len vtedy, ak sa  neuplatňuje iný právny dôvod na spracúvanie osobných údajov bez súhlasu. Poskytnutie osobných údajov a udelenie súhlasu je  v takomto  prípade  dobrovoľné.  Ak  sa  osobné údaje  spracúvajú na základe súhlasu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť  spracúvania osobných údajov založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Príjemcovia osobných údajov, príjemcovia v tretích krajinách

Osobné údaje sú poskytované výlučne v rámci plnenia povinností vyplývajúcich z platných  právnych predpisov Slovenskej republiky (napr. súdy, orgány činné v trestnom konaní, iné orgány verejnej moci,…) alebo nariadení EÚ, ktoré sú priamo vykonateľné a  uplatniteľné aj v Slovenskej republike alebo sprostredkovateľom v rámci zmluvných  vzťahov v súlade s GDRP a zákonom o ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľ neuskutočňuje prenos osobných údajov príjemcom do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám, nevyplýva mu to z osobitných predpisov a ani takýto  prenos nezamýšľa vykonávať.

Automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie, služby informačnej  spoločnosti prevádzkovateľ nevykonáva spracúvanie osobných údajov založené na aizovanom individuálnom rozhodovaní, nevykonáva  profilovanie ani neposkytuje služby informačnej spoločnosti podľa čl. 8 ods. 1 GDPR a § 15 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov.

Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu trvania účelu a následne po dobu vymedzenú  v registratúrnom   pláne   v súlade   so   zákonom   č.   395/2002   Z.   z.   o archívoch a  registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Po uplynutí tejto doby sa osobné údaje likvidujú podľa registratúrneho poriadku v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Kategórie dotknutých osôb

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb nižšie uvedených kategórií:

 • zamestnanci prevádzkovateľa a ich rodinní príslušníci
 • fyzické osoby, ktoré si uplatňujú svoje práva pri plnení úloh prevádzkovateľa
 • fyzické osoby, ktorým z osobitných právnych predpisov vyplývajú povinnosti voči prevádzkovateľovi

Kvalita osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva len správne, úplné a aktuálne osobné údaje vo vzťahu k účelu spracúvania; nesprávne a neúplné osobné údaje je povinná bez zbytočného odkladu opraviť alebo doplniť.

 1. Ochrana práv dotknutých osôb

V súlade s čl. 15 až 22 GDPR a § 19 až 29 zákona o ochrane osobných údajov sa

vo  všeobecnosti uplatňujú nasledovné práva dotknutých osôb:

 1. a)    právo na potvrdenie o spracúvaní osobných údajov,
 2. b)    právo na prístup k osobných údajov,
 3. c)    právo na opravu osobných údajov,
 4. d)    právo na výmaz osobných údajov,
 5. e)    právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 6. f)     právo na prenosnosť osobných údajov,
 7. g)    právo namietať spracúvanie osobných údajov,
 8. h)    právo na  neuplatňovanie  rozhodovania  založeného  na  aizovanom  individuálnom rozhodovaní vrátane

Právo na potvrdenie a prístup k osobných údajom

Dotknutá osoba má právo vyžiadať si potvrdenie od prevádzkovateľa o tom, či sa  spracúvajú jej osobné údaje. Rovnako má dotknutá osoba právo požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré sa o nej spracúvajú, vrátane nasledovných informácií:

 1. a)    účel spracúvania osobných údajov, ktorý sa jej týka,
 2. b)    kategórie spracúvaných osobných údajov na daný účel,
 3. c)    identifikáciu príjemcov alebo kategórií príjemcov, ktorým boli alebo majú byť  osobné údaje poskytnuté,
 4. d)   dobu uchovávania osobných údajov alebo ak to nie je možné, informáciu o  kritériách jej určenia,
 5. e)    zdroj osobných údajov,ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,
 6. f)    informácia o existencii práva požadovať opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve  namietať spracúvanie osobných údajov,
 7. g)    informáciu o práve podať sťažnosť,  návrh na začatie konania na úrad na  ochranu  osobných údajov,
 8. h)    informáciu,či sa v podmienkach prevádzkovateľa vykonáva aizované individuálne rozhodovanie alebo

Právo na opravu osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na to, aby jej osobné údaje boli bez zbytočného odkladu opravené. Dotknutá osoba má taktiež právo žiadať o doplnenie jej neúplných osobných údajov.

Ak má dotknutá osoba záujem byť informovaná o oznámení plnenia tejto povinnosti voči  príjemcom jej osobných údajov, je potrebné o to požiadať.

Právo na výmaz osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na to, aby jej osobné údaje boli bez zbytočného odkladu vymazané, ak:

 1. a)      už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali  alebo spracúvali,
 2. b)     dotknutá osoba odvolá súhlas so spracúvaním osobných údajov a neexistuje iný  právny základ pre spracúvanie,
 3. c)    dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účely plnenia úloh vo verejnom záujme a oprávnené záujmy a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody  na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie  osobných údajov na účely marketingu,
 4. d)    osobné údaje sa spracúvajú nezákonne na základe rozhodnutia úradu na ochranu osobných údajov alebo iného orgánu príslušného na rozhodnutie o nezákonnom spracúvaní,
 5. e)      dôvodom pre výmaz  je  splnenie  povinnosti  podľa  zákona,  osobitného   predpisu  alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

Právo na výmaz, ak sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej  spoločnosti podľa čl. 8 ods. 1 GDPR alebo § 15 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov sa v podmienkach prevádzkovateľa neuplatňuje; služby informačnej spoločnosti prevádzkovateľ neposkytuje.

Povinnosť vymazať osobné údaje sa však neuplatňuje, ak je daná výnimka podľa čl. 17 ods. 3 GDPR alebo § 23 ods. 4 zákona o ochrane osobných údajov.

Ak má dotknutá osoba záujem byť informovaná o oznámení plnenia tejto povinnosti voči príjemcom jej osobných údajov, je potrebné o to požiadať.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na to, aby sa spracúvanie jej osobných údajov obmedzilo, ak:

 1. a)      namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho overiť si    správnosť osobných údajov,
 2. b)      spracúvanie osobných údajov je nezákonné na základe rozhodnutia úradu na  ochranu osobných údajov alebo iného orgánu príslušného na rozhodnutie o nezákonnom spracúvaní a dotknutá  osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 3. c)      Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na dosiahnutie účelu spracúvania, ale potrebuje ich  dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku,
 4. d)   namieta spracúvanie osobných údajov za účelom plnenia úloh vo verejnom  záujme alebo pri výkone verejnej moci v rámci originálnych kompetencií alebo  preneseného výkonu štátnej správy zverenej prevádzkovateľovi a na oprávnené záujmy, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa  prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej

Dotknutej osobe bude vopred oznámené zrušenie obmedzenia jej osobných údajov.

Ak má dotknutá osoba záujem byť informovaná o oznámení plnenia tejto povinnosti voči  príjemcom jej osobných údajov, je potrebné o to požiadať.

Právo na prenosnosť osobných údajov

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky  možné. Možnosť prenositeľnosti sa individuálne posúdi v každom prípade.

Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci  v rámci originálnych kompetencií alebo preneseného výkonu  štátnej správy zverenej   prevádzkovateľovi.

Uplatnenie práva na prenosnosť osobných údajov zo strany dotknutej osoby rovnako nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb.

Právo namietať spracúvanie osobných údajov

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov, ak sa spracúvanie:

 1. a)    uskutočňuje za účelom splnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo  pri výkone verejnej moci v rámci originálnych kompetencií alebo preneseného výkonu štátnej správy zverenej prevádzkovateľovi,
 2. b)   vykonáva za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany,
 3. c)   vykonáva na účely priameho marketingu vrátane profilovania, v akom profilovanie súvisí s priamym

Profilovanie prevádzkovateľ nevykonáva.

Dotknutá osoba nemá právo namietať spracúvanie osobných údajov z dôvodov verejného záujmu, ak sa osobné údaje spracúvajú na vedecký účel,

na účel historického výskumu alebo na štatistický účel.

Právo na neuplatňovanie rozhodovania založeného na aizovanom  individuálnom rozhodovaní vrátane profilovania

Právo na neuplatňovanie rozhodovania založeného na aizovanom individuálnom rozhodovaní vrátane profilovania sa v podmienkach prevádzkovateľa neuplatňuje; prevádzkovateľ nevykonáva  spracúvanie založené na aizovanom  individuálnom rozhodovaní a nevykonáva ani profilovanie.

Spôsob uplatnenia práv

Predmetné práva si dotknutá osoba môže uplatniť:

 1. a)      písomne doručením žiadosti osobne alebo poštou na adresu sídla prevádzkovateľa
 2. b)      elektronicky na e-mailovej adrese: ms@velkezaluzie.eu
 3. c)      telefonicky na č.: 0376592212
 4. d)      osobne na sídlo organizácie, kde sa s dotknutou osobou spíše záznam o výkon práv dotknutej

Ak vzniknú oprávnené pochybnosti o totožnosti dotknutej osoby, ktorá si uplatnila  svoje práva, prevádzkovateľ je oprávnený vykonať overenie jej totožnosti, napríklad vyžiadaním si dodatočných  informácií, jej predvolaním, ak je to účelné a overením dokladu jej totožnosti alebo  iným vhodným spôsobom.

Poplatky

Žiadosť dotknutej osoby sa vybavuje bezodplatne. To neplatí, ak:

 1. a)    si dotknutá osoba uplatní opakované žiadosti o prístup k osobným údajom, za  poskytnutie ďalších kópií osobných údajov je prevádzkovateľ v súlade s GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov oprávnené účtovať primeraný poplatok  zodpovedajúci administratívnym nákladom,
 1. b)   žiadosť dotknutej osoby je zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu, prevádzkovateľ je oprávnený od dotknutej osoby požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo na oznámenie alebo na  uskutočnenie  požadovaného  opatrenia,  alebo  odmietnuť  konať na základe žiadosti.

Kontakt s dozorným orgánom

Ak sa dotknutá osoba domnieva, že boli pri spracúvaní osobných údajov  prevádzkovateľa porušené jej práva, má právo podať na úrad na ochranu osobných údajov sťažnosť, resp. návrh na začatie konania v súlade so zákona o ochrane osobných údajov.

Vo Veľkom Záluží

dňa 31.5.2018