Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, ul. Štefánikova č. 58, PSČ 949 63 č. Číslo: HDM/A/2021/01234-Gre nariaďuje zákaz prevádzky v triede ,,VČIELKY“ od 14.4.2021 do 28.4.2021,

v triede ,,MOTÝLIKY“ – Číslo: HDM/A/2021/01241-Gre od 15.4.2021 do 29.4.2021,

v triede ,,Mackovia“ od 19.4.2021 do 30.4.2021, 

a v triede ,,Žabky“ od 19.4.2021 do 30.4.2021 /dplnené 18.4.2021/ a ,,Lienky“ od 21.4.2021 do 4.5.2021 / doplnené 21.4.2021 / z dôvodu potvrdených  prípadov nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2 spôsobujúcim ochorenia COVID-19.

 

Dodržiavanie karanténnych opatrení sa netýka osôb žijúcich v spoločnej domácnosti s deťmi a so zamestnancami uvedenej školy. Uvedenú skutočnosť sú však tieto osoby zo spoločnej domácnosti, pokiaľ sú žiakmi alebo zamestnancami školy, školského zariadenia povinné uviesť v čestnom vyhlásení o bezinfekčnosti.

V prípade, že sa v spoločnej domácnosti dieťaťa alebo zamestnanca uvedenej školy, ktorým boli nariadené karanténne opatrenia, nachádza ďalšie dieťa navštevujúce školu alebo školské zariadenie, je zákonný zástupca dieťaťa povinný uviesť túto skutočnosť v čestnom vyhlásení o bezinfekčnosti. Vo vyhlásení musí uviesť, že u jednej z osôb v spoločnej domácnosti dieťaťa alebo zamestnanca boli nariadené karanténne opatrenia, nakoľko táto osoba prišla v priebehu ostatných 7 dní do úzkeho kontaktu s osobou, u ktorej bolo potvrdené ochorenie COVID-19. Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a súhlas so spracovaním údajov predkladá zákonný zástupca podľa Prílohy č. 11a, ktoré je súčasťou dokumentu Návrat do škôl aktualizovaný k 08.04.2021.

Vzhľadom na uvedené sprísňujeme ranný filter detí a žiadame všetkých rodičov, aby dôsledne sledovali zdravotný stav svojich detí a do škôlky priniesli iba zdravé dieťa. 

Prajeme skoré uzdravenie a čo najmiernejší priebeh našim chorým deťom ❤️

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľ ka MŠ

Riaditeľka MŠ vo Veľkom Záluží oznamuje rodičom, že zápis detí do Materskej školy vo Veľkom Záluží na školský rok 2021/2022 sa uskutoční od 10. do 12.mája 2021.

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti v súlade s § 59 zákona č.245/2008 Z.z., 209/2019 Z.z. a v súlade s §3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009.

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma :

 • Spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku
 • Dieťa, kt. dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky
 • Dieťa, kt. bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky
 • Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa :

*Ktoré dovŕšilo piaty rok veku do 31.augusta 2021 – od 1.9.2021 vstupuje do platnosti skutočnosť, že pre tieto deti je plnenie predškolskej dochádzky povinné ! /§28a zákona 209/2019 Z.z./

*S odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky

 

V súvislosti s mimoriadnymi opatreniami na zabránenie šírenia koronavírusu, zápis bude prebiehať dvoma spôsobmi :

 1. Elektronickou formou : ,,Žiadosť o prijatie“ je potrebné stiahnuť z webovej stránky školy–mszaluzie.sk v časti ,,DOKUMENTY“ –  vyplniť, potvrdiť pediatrom, podpísanú oskenovať/odfotiť a zaslať na email školy – ms@velkezaluzie.eu.

odporúčaný spôsob podávania žiadostí ! /

2. Osobne si vyzdvihnúť ,,Žiadosť o prijatie“ v kancelárii riaditeľky školy v uvedenom termíne a v čase od 9,45 do 12,00 hod. /konzultácia s riaditeľkou MŠ v prípade potreby zákonných zástupcov/

 Vyplnenú a podpísanú žiadosť vhodiť do schránky umiestnenej na budove MŠ pri kancelárii riaditeľky MŠ.

Vážení rodičia,

na základe Rozhodnutia ministra školstva a dohody so zriaďovateľom, v pondelok, 8.3.2021 môžu 

do materskej školy nastúpiť všetky tie deti, ktorých rodičia o to prejavia záujem.

Pri nástupe do MŠ je rodič povinný bez vyzvania sa preukázať  negatívnym testom na COVID 19, nie starším ako sedem dní, triednej učiteľke a svojim podpisom potvrdiť Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia. Rovnako každá sprevádzajúca osoba, ktorá dieťa prinesie do MŠ, bude triednej učiteľke aktualizovať dátum posledného spomínaného negatívneho testu.

Týmto žiadam rodičov, aby záujem o dochádzku dieťaťa do MŠ nahlásili emailom na adresu : sj@velkezaluzie.eu do piatka, 5.3.2021 do 15.00 hod. kvôli zabezpečeniu potravín na stravovanie detí.

 

13.2.2021

Prevádzka materskej školy je naďalej pre deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a tých, Read the rest of this entry »

15.1.2021

*** Naďalej je v platnosti rozhodnutie ministra školstva zo dňa 8.1.2021, ktoré mimoriadne prerušuje školské vyučovanie a prevádzku škôl a školských zariadení, t.j., do odvolania je MŠ otvorená len pre deti rodičov pracujúcich v  kritickej infraštruktúre a tých, ktorí nemôžu vykonávať prácu formou home office.***

Vážení rodičia,

na základe usmernení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v prílohe nájdete podrobný plán a podmienky návratu detí do škôl vrátane materských škôl od 4.januára 2021.

Na základe Vyhlášky RÚVZ v Nitre, Čiastka 3/2021 je sprevádzajúca osoba dieťaťa pri vstupe do budovy MŠ povinná preukázať sa negatívnym testom na COVID – 19 nie starším, ako 7 dní.

Harmonogram návratu do škôl – TU

Oznamujeme rodičom,

že prevádzka MŠ sa počas vianočných sviatkov prerušuje už od 21.12.2020.

MŠ bude znova otvorená vo štvrtok, 7.januára 2021.

 

Kolektív Materskej školy  vo Veľkom Záluží Vám zo srdca želá krásne prežitie Vianoc a veľa zdravia a pohody v Novom roku

Uplynulý víkend sa v hospodárskej časti budovy / kuchyňa, kancelárie a sklady potravín / začalo s rekonštrukciou kúrenia.

Práce budú pokračovať celý týždeň a aj nasledujúci víkend, kedy bude nutné vypustiť vykurovací systém v spomínanej časti budovy.

Na základe uvedeného bude preto prevádzka MŠ prerušená v pondelok, 16.novembra 2020.

/ utorok, 17.11.2020 je štátny sviatok, škôlka bude fungovať v bežnom režime od stredy, 18.11.2020/

Ďakujem za pochopenie.

Dôležitý oznam :

Na základe zmien vo vyjadreniach  MŠVVaŠ SR    / ministerstvo školstva /    sa situácia s jesennými prázdninami mení v našej MŠ nasledovne :

Jesenné prázdniny platia pre našu MŠ v piatok, 30.októbra 2020, t.j. materská škola bude zatvorená.

Ostatné dni bude prevádzka ako obvykle.

Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ  SR   / ministerstvo školstva /

sa jesenné prázdniny mimoriadne vzťahujú  aj na všetky materské školy.

Preto v dňoch :

30.10.2020 a 2.11.2020 / v piatok a v pondelok /

a 6.11.2020 a 9.11.2020 / rovnako v piatok a v pondelok /

bude materská škola ZATVORENÁ !

 1. Školský poriadok MŠ :
 • Záväzný dokument, ktorý je povinný dodržiavať rodič, zamestnanec aj dieťa
 • Výňatok pre rodičov je zverejnený na webovej stránke MŠ mszaluzie.sk , celý dokument k nahliadnutiu je vo vstupnej hale v drevenom šanóne spolu so Školským vzdelávacím programom / tiež je zverejnený na webe MŠ /
 1. Príchod detí do MŠ :
 • Od 6.00 do 8.00 hod., potom sa budova zamyká
 • 1 rodič prinesie 1 dieťa, do škôlky je zákaz nosenia hračiek, zdržujte sa v budove len nevyhnutný čas

Preberanie detí :

 • Od 14.45 do 16.25 hod., o 16.30 sa budova zamyká
 • Po prevzatí opustite školský dvor MŠ
 • Ak okrem zákonných zástupcov bude dieťa preberať aj niekto ďalší, pýtajte si od triednych učiteliek Splnomocnenie na preberanie detí, poradia Vám, ako ho vyplniť
 1. Poplatky za MŠ:
 • Mesačne za dieťa 15 EUR zaplatiť do 10-teho dňa v mesiaci, č. účtu si nájdete v skrinke svojho dieťaťa, tento poplatok neplatia predškoláci / do poznámky dajte meno dieťaťa, za ktoré platíte /
 • Strava : všetky informácie o platbách za stravu, forma, čas a spôsob odhlasovania detí zo stravy je podrobne opísaný v Školskom poriadku / aj na webe MŠ / a tiež všetky informácie sú zverejnené na veľkej nástenke vo vstupnej hale budovy MŠ. Ak máte nejasnosti, otázky – rada Vám všetko vysvetlí vedúca školskej jedálne, prípadne triedne učiteľky
 • Predškoláci majú štátnu dotáciu na stravu, platia len symbolickú sumu, ale majú v prvej poštovej poukážke zarátanú ročnú zábezpeku vo výške 20 EUR, kt. im bude na konci šk. roka vrátená
 1. Krúžková činnosť v našej MŠ:

Od októbra plánujeme krúžok :

 • Výtvarnej výchovy – lektori sú zo Základnej umeleckej školy, mesačný poplatok je 10 EUR/mesiac
 • Anglický jazyk Helen Doron – 2x do týždňa, lektor p. Kubaská

Záujem detí o krúžok budeme zisťovať neskôr

 1. Rada rodičovského združenia pri MŠ:
 • Navrhujeme, aby predsedníčkou ďalší rok zostala p. Vindišová Natália, podpredsedníčkou Móciková Monika a finančným hospodárom p. Barantalová Martina
 • Ak máte iné návrhy, prosím, tlmočte ich triednym učiteľkám Vašich detí
 • Poplatok do RRZ / na divadelné, sokoliarske a iné predstavenia, úrazové poistenie detí, nákup výtvarného a pracovno-technického materiálu, hygienických vreckoviek a pod.

 / rodičia minulý šk. rok navrhli 30 EUR za dieťa na jeden šk. rok. Ak máte iný návrh, rovnako ho, prosím tlmočte triednym učiteľkám.  Súhlas, nesúhlas, iná suma… zariadime sa podľa návrhu väčšiny rodičov/. Tento poplatok bude splatný do konca októbra /  prípadne podľa dohody, ak máte v škôlke viac detí /

 1. Súhlas dotknutej osoby:
 • Noví škôlkári dostanú uvedené tlačivo od triednych učiteliek, kde rodičia svojim podpisom súhlasia / nesúhlasia so zverejňovaním fotografií svojich detí na webovej stránke MŠ a v obecných novinách

            Prajeme rodičom aj deťom pevné zdravie a krásne zážitky zo škôlky

AHOJ
Ahoj, vítam ťa na stránke Materskej školy vo Veľkom Záluží. Na tejto stránke sa dozvieš veľa noviniek, taktiež je tu popísané aj dačo o nás. A máme samozrejme aj galériu. Cíť sa tu príjemne
Kalendár
január 2022
Po Ut St Št Pi So Ne
« dec    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
Náhodná galéria
<SAMSUNG DIGITAL CAMERA> img_1933 <SAMSUNG DIGITAL CAMERA> <SAMSUNG DIGITAL CAMERA> IMG_6634 1639487001807
Kategórie