Oznamujeme rodičom,

že prevádzka MŠ sa počas vianočných sviatkov prerušuje už od 21.12.2020.

MŠ bude znova otvorená vo štvrtok, 7.januára 2021.

 

Kolektív Materskej školy  vo Veľkom Záluží Vám zo srdca želá krásne prežitie Vianoc a veľa zdravia a pohody v Novom roku

Uplynulý víkend sa v hospodárskej časti budovy / kuchyňa, kancelárie a sklady potravín / začalo s rekonštrukciou kúrenia.

Práce budú pokračovať celý týždeň a aj nasledujúci víkend, kedy bude nutné vypustiť vykurovací systém v spomínanej časti budovy.

Na základe uvedeného bude preto prevádzka MŠ prerušená v pondelok, 16.novembra 2020.

/ utorok, 17.11.2020 je štátny sviatok, škôlka bude fungovať v bežnom režime od stredy, 18.11.2020/

Ďakujem za pochopenie.

Dôležitý oznam :

Na základe zmien vo vyjadreniach  MŠVVaŠ SR    / ministerstvo školstva /    sa situácia s jesennými prázdninami mení v našej MŠ nasledovne :

Jesenné prázdniny platia pre našu MŠ v piatok, 30.októbra 2020, t.j. materská škola bude zatvorená.

Ostatné dni bude prevádzka ako obvykle.

Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ  SR   / ministerstvo školstva /

sa jesenné prázdniny mimoriadne vzťahujú  aj na všetky materské školy.

Preto v dňoch :

30.10.2020 a 2.11.2020 / v piatok a v pondelok /

a 6.11.2020 a 9.11.2020 / rovnako v piatok a v pondelok /

bude materská škola ZATVORENÁ !

 1. Školský poriadok MŠ :
 • Záväzný dokument, ktorý je povinný dodržiavať rodič, zamestnanec aj dieťa
 • Výňatok pre rodičov je zverejnený na webovej stránke MŠ mszaluzie.sk , celý dokument k nahliadnutiu je vo vstupnej hale v drevenom šanóne spolu so Školským vzdelávacím programom / tiež je zverejnený na webe MŠ /
 1. Príchod detí do MŠ :
 • Od 6.00 do 8.00 hod., potom sa budova zamyká
 • 1 rodič prinesie 1 dieťa, do škôlky je zákaz nosenia hračiek, zdržujte sa v budove len nevyhnutný čas

Preberanie detí :

 • Od 14.45 do 16.25 hod., o 16.30 sa budova zamyká
 • Po prevzatí opustite školský dvor MŠ
 • Ak okrem zákonných zástupcov bude dieťa preberať aj niekto ďalší, pýtajte si od triednych učiteliek Splnomocnenie na preberanie detí, poradia Vám, ako ho vyplniť
 1. Poplatky za MŠ:
 • Mesačne za dieťa 15 EUR zaplatiť do 10-teho dňa v mesiaci, č. účtu si nájdete v skrinke svojho dieťaťa, tento poplatok neplatia predškoláci / do poznámky dajte meno dieťaťa, za ktoré platíte /
 • Strava : všetky informácie o platbách za stravu, forma, čas a spôsob odhlasovania detí zo stravy je podrobne opísaný v Školskom poriadku / aj na webe MŠ / a tiež všetky informácie sú zverejnené na veľkej nástenke vo vstupnej hale budovy MŠ. Ak máte nejasnosti, otázky – rada Vám všetko vysvetlí vedúca školskej jedálne, prípadne triedne učiteľky
 • Predškoláci majú štátnu dotáciu na stravu, platia len symbolickú sumu, ale majú v prvej poštovej poukážke zarátanú ročnú zábezpeku vo výške 20 EUR, kt. im bude na konci šk. roka vrátená
 1. Krúžková činnosť v našej MŠ:

Od októbra plánujeme krúžok :

 • Výtvarnej výchovy – lektori sú zo Základnej umeleckej školy, mesačný poplatok je 10 EUR/mesiac
 • Anglický jazyk Helen Doron – 2x do týždňa, lektor p. Kubaská

Záujem detí o krúžok budeme zisťovať neskôr

 1. Rada rodičovského združenia pri MŠ:
 • Navrhujeme, aby predsedníčkou ďalší rok zostala p. Vindišová Natália, podpredsedníčkou Móciková Monika a finančným hospodárom p. Barantalová Martina
 • Ak máte iné návrhy, prosím, tlmočte ich triednym učiteľkám Vašich detí
 • Poplatok do RRZ / na divadelné, sokoliarske a iné predstavenia, úrazové poistenie detí, nákup výtvarného a pracovno-technického materiálu, hygienických vreckoviek a pod.

 / rodičia minulý šk. rok navrhli 30 EUR za dieťa na jeden šk. rok. Ak máte iný návrh, rovnako ho, prosím tlmočte triednym učiteľkám.  Súhlas, nesúhlas, iná suma… zariadime sa podľa návrhu väčšiny rodičov/. Tento poplatok bude splatný do konca októbra /  prípadne podľa dohody, ak máte v škôlke viac detí /

 1. Súhlas dotknutej osoby:
 • Noví škôlkári dostanú uvedené tlačivo od triednych učiteliek, kde rodičia svojim podpisom súhlasia / nesúhlasia so zverejňovaním fotografií svojich detí na webovej stránke MŠ a v obecných novinách

            Prajeme rodičom aj deťom pevné zdravie a krásne zážitky zo škôlky

Riaditeľka materskej školy oznamuje rodičom,

že prevádzka materskej školy v novom školskom roku 2020/2021 sa začína v stredu, 2.septembra 2020 riadnou prevádzkou školy, t.j. od 6.00 hod. do 16.30 hodiny.

Prvé rodičovské stretnutie sa uskutoční vo štvrtok, 3.septembra 2020 o 16.00 hod. na školskom dvore, kde rodičia dostanú podrobné informácie týkajúce sa chodu MŠ.

V prvý deň nástupu detí do MŠ je rodič povinný vyplniť ,,Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021″. Uvedené tlačivo dostanú od triednej učiteľky.

Zoznamy detí zaradených do jednotlivých tried si nájdete na nástenke vo vstupnej hale budovy MŠ.

Upozornenie : Sprevádzajúce osoby detí musia mať v interiéri ochranné rúško.

 

 

Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a pre deti :

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest a zvýšenej teploty, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, kožná vyrážka, hnačky, náhla  strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

Prevádzka materskej školy je od 6.30 do 15.30 hod.

V dôsledku uvoľnenia opatrení prevádzok materských škôl boli na základe telefonátov triednych učiteliek rodičom prijaté ďalšie deti od 15.júna 2020. 

Z dôvodu nedostatočného personálneho zabezpečenia bude naďalej v prevádzke päť tried našej MŠ. 

Zoznamy detí zaradených do jednotlivých tried nájdete na nástenke vo vstupnej hale budovy MŠ.

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie pracovnej pozície učiteľka v MŠ

Riaditeľka Materskej školy vo Veľkom Záluží oznamuje rodičom,že prevádzka MŠ sa znova obnovuje v pondelok, 1.júna 2020 výlučne pre deti oboch zamestnaných rodičov, ktorých triedne učiteľky telefonicky kontaktovali a potvrdili záujem o dochádzku dieťaťa do MŠ.
Vzhľadom na mimoriadnu prevádzku MŠ venujte pozornosť nasledovným usmerneniam :
                                            Prevádzka MŠ je od 6,30 hod do 15,30 hod.
                                                         / o 15,30 hod. sa budova MŠ zamyká /
– z dôvodu nedostatočného personálneho zabezpečenia bude v prevádzke päť tried
– zoznamy detí jednotlivých tried nájdete na nástenke vo vstupnej hale budovy MŠ
– v prvý deň nástupu dieťaťa do MŠ rodič vyplní dotazník o zdravotnom stave dieťaťa
– poverení pracovníci budú ráno pri vstupe do budovy merať telesnú teplotu deťom, aj rodičom, tiež bude potrebné vydezinfikovať si ruky, rodičia musia mať rúško
– ráno odovzdajte dieťa triednej učiteľke do triedy a zbytočne sa nezdržujte v budove a ani na školskom dvore, budova sa ako zvyčajne zamyká o 8.00 hod.
– dodržujte odporúčaný odstup od ostatných
– popoludní si dieťa preberiete na školskom dvore, do budovy už nevstupujte / deti budú v triedach iba v prípade nepriaznivého počasia
– odporúčame, aby deti preberali rodičia, v nevyhnutnom prípade tí, ktorých ste uviedli na Splnomocnení na preberanie detí
– dieťa musí mať v skrinke rúško a náhradné oblečenie / počas pobytu v MŠ dieťa rúško nosiť nebude /
– je zakázané nosiť z domu hračky a iné predmety do MŠ.

Vstupný dotazník o zdravotnom stave dieťaťa na stiahnutie TU : 16398

Môžete si ho vopred vytlačiť a vyplnený odovzdať pri nástupe do MŠ triednej učiteľke.

 

Riaditeľka Materskej školy oznamuje rodičom,

že vo štvrtok, 30.4.2020 bude materská škola otvorená od 15.- tej do 17.- tej hodiny

z dôvodu, aby si rodičia prišli vyzdvihnúť osobné veci detí zo skriniek.

Samozrejmosťou je dodržiavanie hygienických pravidiel na ochranu proti šíreniu koronavírusu.

 

 

Riaditeľka MŠ vo Veľkom Záluží oznamuje rodičom, že zápis do Materskej školy  na školský rok 2020/2021 sa uskutoční  11. 12.mája 2020  (v pondelok a utorok) v priestoroch kancelárie riaditeľky školy bez osobnej účasti detí.

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti v súlade s § 59 zákona č.245/2008 Z.z. a v súlade s §3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009.

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma :

 • Spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku
 • Dieťa, kt. dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky
 • Dieťa, kt. bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky
 • Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa :

 • Ktoré dovŕšilo piaty rok veku
 • S odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky

V súvislosti s mimoriadnymi opatreniami na zabránenie šírenia koronavírusu, zápis bude prebiehať dvoma spôsobmi :

 1. Elektronickou formou : žiadosť o prijatie je potrebné stiahnuť z webovej stránky školy –mszaluzie.sk v časti ,,DOKUMENTY“ –  vyplniť, podpísanú oskenovať/odfotiť a zaslať na email školy – ms@velkezaluzie.eu.

/ odporúčaný spôsob podávania žiadostí ! /

 1. Osobne si vyzdvihnúť žiadosť o prijatie v kancelárii riaditeľky školy v pondelok, 11.5.2020 v čase od 10.00 hod. do 12.00 hodiny. Vyplnenú a podpísanú žiadosť vhodiť do schránky umiestnenej pri kancelárii školy v utorok, v čase od 10.00 hod. do 12.00 hod. / V prípade, že bude prevádzka školy obnovená, tak po celý deň /

V oboch prípadoch sa žiadosť o prijatie podáva bez vyjadrenia lekára o zdravotnom stave dieťaťa! Toto potvrdenie rodič doloží najneskôr do vydania Rozhodnutia o prijatí/neprijatí, t.j .do 30. júna 2020.

Ak rodič toto potvrdenie do uvedeného času nepriloží k žiadosti o prijatie, dieťa bude prijaté len na adaptačný, v prípade detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na diagnostický pobyt. /t.j. na krátke časové obdobie/

Vo Veľkom Záluží, 1.4.2020

 

AHOJ
Ahoj, vítam ťa na stránke Materskej školy vo Veľkom Záluží. Na tejto stránke sa dozvieš veľa noviniek, taktiež je tu popísané aj dačo o nás. A máme samozrejme aj galériu. Cíť sa tu príjemne
Kalendár
september 2021
Po Ut St Št Pi So Ne
« aug    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
Náhodná galéria
13084275_966886190047804_554292801_n <SAMSUNG DIGITAL CAMERA> <SAMSUNG DIGITAL CAMERA> dav DSC00442 <SAMSUNG DIGITAL CAMERA>
Kategórie